Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 48

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 48

Strona 48 z 50

Wszystkie wskaźniki są przedstawiane, tam gdzie to możliwe, w podziale na płeć. Jeżeli dane nie są jeszcze dostępne, należy wskazać kiedy będą one dostępne i kiedy instytucja zarządzająca dostarczy je Komisji. — Dla programów operacyjnych współfinansowanych przez EFS: informacje w podziale na grupy docelowe zgodnie z załącznikiem XXIII. Dla programów operacyjnych współfinansowanych przez EFRR otrzymujących wkład EFRR na mocy konkretnego przydziału dla regionów najbardziej oddalonych: podział wydatków pomiędzy koszty operacyjne i inwestycje w infrastrukturę.


Analiza jakościowa — Analiza osiągnięć mierzonych wskaźnikami fizycznymi i finansowymi, włącznie z analizą jakościową postępów poczynionych w odniesieniu do początkowych celów. Określenie wpływu wspierania równości szans mężczyzn i kobiet (w stosownych przypadkach). Informacje na temat łącznego udziału przydziału na priorytet wykorzystanego zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Dla programów EFS informacje wymagane na mocy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006. Wykaz niedokończonych operacji i harmonogram ich realizacji (wyłącznie sprawozdanie końcowe).

— —

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/81

3.1.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze Informacje na temat wszystkich znaczących problemów napotkanych podczas realizacji priorytetu, w tym podsumowanie poważnych problemów określonych zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 62 ust. 1 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w stosownych przypadkach, oraz wszystkie środki podjęte przez instytucję zarządzającą lub komitet monitorujący w celu rozwiązania problemów. 3.2. Priorytet 2 Jak poprzednio. 3.3. Priorytet 3 Jak poprzednio.

4.

PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA Dla programów EFS: — opis sposobu, w jaki działania wspierane z EFS są spójne z działaniami podejmowanymi zgodnie z Europejską Strategią Zatrudnienia w ramach krajowych programów reform i krajowych planów działania na rzecz integracji społecznej, oraz przyczyniają się do ich realizacji, opis sposobu, w jaki działania EFS przyczyniają się do realizacji zaleceń w zakresie zatrudnienia i związanych z zatrudnieniem celów Wspólnoty w dziedzinie integracji społecznej, edukacji i szkolenia (art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006).

5.

PROGRAMY EFRR/FUNDUSZU SPÓJNOŚCI: DUŻE PROJEKTY (W STOSOWANYCH PRZYPADKACH) — — — Postępy w realizacji dużych projektów. Postępy w finansowaniu dużych projektów. Jakiekolwiek zmiany w indykatywnym wykazie dużych projektów w programie operacyjnym.

6.

POMOC TECHNICZNA — — Wyjaśnienie sposobu wykorzystania pomocy technicznej. Wartość procentowa kwoty wkładu z funduszy strukturalnych przydzielonego programowi operacyjnemu i wydanego w ramach pomocy technicznej.

7.

INFORMACJA I PROMOCJA — Środki podjęte w celu dostarczenia informacji na temat programu operacyjnego i zapewnienia jego promocji, włącznie z przykładami najlepszych praktyk i wyszczególnieniem ważnych wydarzeń. Wskaźniki, również w formie tabeli, jak określono w rozdziale 3 niniejszego załącznika.

L 45/82

ZAŁĄCZNIK XIX WERYFIKACJA EX ANTE ZASADY DODATKOWOŚCI W ODNIESIENIU DO CELU KONWERGENCJA NA LATA 2007–2013 Zbiorcza tebela finansowa publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych w regionach objetych celem Konwergencja (w milionach EUR, ceny na 2006 r.) (1)

PL

Prognoza średnioroczna NSRO 2007–2013 (ex ante) W tym przedsiębiorstwa publiczne Kraj. + UE (3) Narodowe strategiczne ramy odniesienia Poza NSRO (NSRO) UE (4) Kraj. (5) Kraj. (6)

Stan rzeczywisty średnioroczny 2000-2005 (2) W tym przedsiębiorstwa publiczne Kraj. + UE (9) Podstawy WsparciaWspólnoty (PWW)/Jednolity dokument programowy (JDP) UE (10) Kraj. (11) Poza PWW/JDP Kraj. (12)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.