Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 50

L 45/6

(24)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

W ramach dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (1), uwzględniając poziom bezpieczeństwa i poufności wymagany dla zarządzania finansowego wykorzystania funduszy, a także stan wiedzy i analizę kosztów i korzyści, konieczne jest wprowadzenie wymogu stosowania podpisu elektronicznego. W celu zapewnienia szybkiego rozwoju i właściwego funkcjonowania wspólnego systemu informatycznego, koszty jego utworzenia powinny być pokryte z budżetu Wspólnot Europejskich zgodnie z art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz koszty utworzenia interfejsu z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi systemami informatycznymi, powinny być kosztami kwalifikowalnymi do wkładu finansowego z funduszy zgodnie z art. 46 tego samego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę doświadczenia z okresu programowania 2000–2006, konieczne jest szczegółowe określenie warunków, które powinny spełniać instrumenty inżynierii finansowej, aby mogły być finansowane w ramach programu operacyjnego, co oznacza, że wkłady do instrumentów inżynierii finansowej z programu operacyjnego i innych źródeł publicznych, jak również inwestycje prowadzone przez instrumenty inżynierii finansowej w poszczególnych przedsiębiorstwach, podlegają przepisom dotyczącym pomocy państwa, w tym również Wytycznym wspólnotowym w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (2). Konieczne jest przyjęcie wykazu kryteriów niezbędnych do ustalenia obszarów, w których wydatki na mieszkalnictwo mogą być kwalifikowane wkładu finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na mocy art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, a także wykazu kwalifikowalnych interwencji. Uwzględniając zróżnicowane uwarunkowania właściwych państw członkowskich, należy sporządzić wykaz kryteriów niezbędnych do ustalenia obszarów dotkniętych lub zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym, w których inwestycje w mieszkalnictwo mogą kwalifikować się do współfinansowania. Należy również zaznaczyć że w przypadku budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego lub budownictwa mieszkaniowego dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach interwencje kwalifikujące się do współfinansowania powinny być ukierunkowane na renowacje wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych, lub na budowę nowoczesnych socjalnych budynków mieszkalnych dobrej jakości poprzez inwestycje w renowację i zmianę wykorzystania istniejących budynków stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów o celach niezarobkowych. Artykuł 56 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 stanowi, że zasady kwalifikowalności wydatków mają być ustanawiane na poziomie krajowym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniach szczególnych dotyczących poszczególnych funduszy. Z uwagi na


(25)

art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 należy określić wspólne przepisy dotyczące kwalifikowalności wydatków mających zastosowanie do programów w ramach celu Europejska współpraca terytorialna, aby zapewnić spójności między przepisami mającymi zastosowanie do projektów realizowanych w różnych państwach członkowskich. Biorąc pod uwagę doświadczenia z podobnymi programami w okresie programowania 2000–2006, stosowne jest określenie wspólnych zasad dla kategorii wydatków, dla których przepisy krajowe najprawdopodobniej różnią się. W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i władz zarządzających programem, stawki ryczałtowe dla kosztów ogólnych powinny, pod pewnymi warunkami, być kwalifikowalne.

(29)

(26)

(27)

Rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i (WE) nr 1831/94 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.