Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 50

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 50

Strona 50 z 50

E.1.3.2B H.1.10C H.2.1 H.2.3 E.2.2 E.2.3.1 E.2.3.2 E.2.3.3 E.2.3.4 E.2.4 a) 1A E.2.4 a) 1B E.2.4 a) 2A E.2.4 a) 2B E.2.4 a) 3A E.2.4 a) 3B E.2.4 a) 4A E.2.4 a) 4B E.2.4 b) E.2.4 c) E.3.2 F.3.2.1 F.3.2.3 F.4.1 F.6 I.1.3 I.2 I.4.1 I.5

EUR EUR EUR EUR Tekst/EUR % % EUR Liczba Liczba Miesiąc Liczba Miesiąc Liczba Miesiąc Liczba Miesiąc Liczba Neg/Neut/Poz Tekst I/II/nieobjęte TAK/NIE TAK/NIE % TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 45/85

ZAŁĄCZNIK XXI

L 45/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

ZAŁĄCZNIK XXII

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/115

ZAŁĄCZNIK XXIII DANE NA TEMAT UCZESTNIKÓW W OPERACJACH EFS W PODZIALE NA PRIORYTETY

LICZBA UCZESTNIKÓW W CIĄGU ROKU (nowi uczestnicy, osoby kończące współpracę, osoby przechodzące z roku poprzedniego do następnego) UCZESTNICY W PODZIALE NA PŁEĆ PODZIAŁ UCZESTNIKÓW WEDŁUG STATUSU NA RYNKU PRACY — — — — — Zatrudnieni (ogólna liczba zatrudnionych, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek) Prowadzący działalność na własny rachunek Bezrobotni (ogólna liczba bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych) Długotrwale bezrobotni Osoby nieaktywne zawodowo (ogólna liczba osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób objętych kształceniem, szkoleniami; osób na emeryturze, osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, osób trwale niepełnosprawnych, osób zajmujących się prowadzeniem gospodarstwa domowego lub inne) Osoby nieaktywne zawodowo w trakcie kształcenia lub szkolenia

UCZESTNICY W PODZIALE NA WIEK — — Osoby młode (15–24 lat) Pracownicy w wieku starszym (55–64 lat)

PODZIAŁ UCZESTNIKÓW WEDŁUG GRUP NAJBARDZIEJ PODATNYCH NA ZAGROŻENIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI KRAJOWYMI — — — — Mniejszości Migranci Niepełnosprawni Inne osoby w niekorzystnej sytuacji

PODZIAŁ UCZESTNIKÓW WEDŁUG OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH — — — — Kształcenie na poziomie szkolnictwa podstawowego lub gimnazjalnego (ISCED 1 i 2) Kształcenie na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (ISCED 3) Kształcenie na poziomie szkolnictwa pomaturalnego (z wyłączeniem poziomu szkolnictwa wyższego) (ISCED 4) Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego (ISCED 5 i 6)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 50 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.