Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 4

1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. Należy zatem ustanowić szczegółowe zasady mające zastosowanie do sporządzania wniosków o pozwolenia, ich wydawania, okresu ich ważności i przekazywania informacji do Komisji oraz odpowiednie środki administracyjne w celu zapewnienia, iż nie została przekroczona wielkość ustalonej kwoty. Podobnie w celu poprawy kontroli nad tym kontyngentem oraz uproszczenia zarządzania nim należy ustalić, że składanie wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz będzie odbywać się raz w tygodniu oraz ustalić wysokość zabezpieczenia na poziomie dostosowanym do ponoszonego ryzyka.


(4)

(2)

(1) Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 1. (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1). (3) Dz.U. L 88 z 9.4.1991, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 18).

(4) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 410/2006 (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, str. 7). (5) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 945/2006 (Dz.U. L 173 z 27.6.2006, str. 12). (6) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

L 47/16

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

16.2.2007

Przepisy te powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r., czyli od daty, od której mają zastosowanie środki przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1301/2006. Jednak okres składania pierwszych wniosków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, rozpoczyna się w 2007 r. w dniu świątecznym, należy zatem przewidzieć, aby podmioty gospodarcze mogły składać pierwsze wnioski dopiero począwszy od pierwszego dnia roboczego w 2007 r. i aby pierwszy okres składania wniosków kończył się najpóźniej w poniedziałek 8 stycznia 2007 r. Należy również określić, że wnioski o pozwolenia na przywóz dotyczące przedmiotowego pierwszego okresu składania wniosków muszą być przekazane Komisji najpóźniej do poniedziałku 8 stycznia 2007 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(6)

1. Poza innymi warunkami przewidzianymi w prawodawstwie wspólnotowym, wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz oraz pozwolenie na przywóz, aby móc korzystać z systemu określonego w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3491/90, muszą zawierać: a) w rubrykach 20 i 24 jedno z określeń wymienionych w załączniku III; w rubryce 8 określenie „Bangladesz” i wyraz „tak” zaznaczony krzyżykiem.

b)

(7)

2. W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o pozwolenie w okresie obowiązywania kontyngentu. Na wniosku podawany jest ośmiocyfrowy kod CN. 3. Wnioski o pozwolenia na przywóz składa się u odpowiednich organów państw członkowskich najpóźniej w każdy poniedziałek do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Jednak w 2007 r. okres składania pierwszych wniosków rozpoczyna się dopiero pierwszego dnia roboczego 2007 r. i kończy się najpóźniej dnia 8 stycznia 2007 r., a pierwszy poniedziałek właściwy dla przekazania Komisji wniosków o pozwolenia na przywóz przypada zgodnie z art. 7 lit. a) na dzień 8 stycznia 2007 r. Artykuł 5 1. Jeżeli ilości, o które wystąpiono w przeciągu tygodnia, przekraczają ilość dostępną w ramach kontyngentu, najpóźniej czwartego dnia roboczego po upływie ostatniego dnia składania wniosków na określony tydzień Komisja ustala współczynnik przydziału dla każdego wniosku, odrzuca wnioski składane w następnych tygodniach oraz przerywa wydawanie pozwoleń na przywóz do końca danego roku. Jeżeli współczynnik przydziału, o którym mowa w akapicie pierwszym, umożliwia otrzymanie jednej lub więcej ilości mniejszych niż 20 ton na wniosek, państwo członkowskie rozdziela sumę tych ilości poprzez rozlosowanie między podmioty gospodarcze po 20 ton w partii, powiększonej o pozostającą ilość rozdzieloną równo pomiędzy 20-tonowe partie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 21 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 11 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 8 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 3 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 1 z 200716.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.