Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 15 - Strona 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 15 - Strona 3

Strona 3 z 4

Jednakże, w przypadku gdy zsumowanie ilości mniejszych niż 20 ton uniemożliwiłoby otrzymanie jednej 20-tonowej partii, pozostająca ilość jest równo rozdzielana przez państwo członkowskie między podmioty gospodarcze, które złożyły wnioski na ilość równą lub większą niż 20 ton. Jeżeli w wyniku zastosowania akapitu drugiego ilość, na którą musi być wydane pozwolenie, jest mniejsza niż 20 ton, wniosek o pozwolenie może być wycofany przez podmiot gospodarczy w terminie dwóch dni roboczych od daty wejścia w życie rozporządzenia ustalającego współczynnik przydziału. 2. Pozwolenie na przywóz, wydane dla ilości nieprzekraczających ilości wymienionych na świadectwie pochodzenia, określonym w art. 2, zobowiązuje importera do przywozu z Bangladeszu. 3. Pozwolenie na przywóz jest wydawane ósmego dnia roboczego następującego po upływie terminu zgłaszania do Komisji wniosków o pozwolenie na przywóz, o którym mowa w art. 7 lit. a).


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Roczny przywozowy kontyngent taryfowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3491/90, otwiera się co roku dnia 1 stycznia dla ilości równoważnej 4 000 ton ryżu łuskanego. Kontyngent ten ma numer porządkowy 09.4517. Rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, (WE) nr 1342/2003 i (WE) nr 1301/2006 mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

Artykuł 2 1. Świadectwo pochodzenia, o którym mowa w art. 1 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia (EWG) nr 3491/90 (zwanej dalej „świadectwem pochodzenia”), sporządza się na formularzu, którego wzór znajduje się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 2. Świadectwo pochodzenia jest ważne przez 90 dni od daty wydania, najpóźniej do dnia 31 grudnia roku wydania. 3. Organem właściwym do wydawania świadectw pochodzenia jest „Export Promotion Bureau of Bangladesh”.

Artykuł 3 1. Dowód, o którym mowa w art. 1 ust. 2 tiret pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 3491/90, zostaje ustanowiony przez wpisanie przez właściwe organy Bangladeszu jednego z określeń wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia w rubryce „Uwagi” na świadectwie pochodzenia. 2. Gdy podatek pobierany przez kraj wywozu jest mniejszy niż obniżka, określona w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3491/90, obniżka nie przekracza pobranej kwoty.

16.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 6

L 47/17

W drodze odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003, wysokość zabezpieczenia dotyczącego pozwoleń na przywóz wynosi 30 EUR za tonę dla ryżu niełuskanego o kodzie CN 1006 10, z wyłączeniem ryżu o kodzie CN 1006 10 10. Artykuł 7 Państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną następujące informacje: a) w ostatnim dniu składania wniosków o pozwolenia, najpóźniej do godz. 18.00 czasu obowiązującego w Brukseli, informacje dotyczące wniosków o pozwolenia na przywóz, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN ilości (produktu w jednostkach wagi) objętych tymi wnioskami; najpóźniej drugiego dnia roboczego po wydaniu pozwoleń na przywóz – informacje dotyczące wydanych pozwoleń, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)

nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN ilości (produktu w jednostkach wagi), na które zostały wydane pozwolenia na przywóz; c) najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca – całkowite ilości (produktu w jednostkach wagi) faktycznie wprowadzone do swobodnego obrotu w ramach tego kontyngentu w miesiącu poprzedzającym przedostatni miesiąc, z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN. Jeżeli w tym okresie wprowadzenie do swobodnego obrotu nie miało miejsca, należy przesłać informację „nie dotyczy”. Artykuł 8 Uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 862/91. Artykuł 9 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 15 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 21 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 11 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 8 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 3 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 1 z 200716.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.