Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 15

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 15

Strona 1 z 4
16.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/15

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 408 z dnia 30 grudnia 2006 r.) Rozporządzenie (WE) nr 1964/2006 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3491/90 z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie przywozu ryżu pochodzącego z Bangladeszu (1), w szczególności jego art. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

refundacji dla produktów rolnych (4), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającym specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (5) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającym wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (6). Ostatnie wymienione rozporządzenie ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r.

(3)

Rozporządzenie (EWG) nr 3491/90 stanowi, że opłaty wyrównawcze mające zastosowanie do przywozu ryżu pochodzącego z Bangladeszu zostają obniżone o 50 % plus składnik standardowy zmieniający się w zależności od stopnia bielenia ryżu, pod warunkiem że stosowny podatek płacony jest przy wywozie ryżu z państwa trzeciego. W związku z powyższym, do celów stosowania wspomnianego rozporządzenia, należy uwzględnić zobowiązania międzynarodowe, które podjęto od czasu przyjęcia wspomnianego rozporządzenia, oraz zmianę systemu agromonetarnego, która miała miejsce w roku 1995. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 862/91 z dnia 8 kwietnia 1991 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3491/90 w sprawie przywozu ryżu pochodzącego z Bangladeszu (3) zostało w znacznym stopniu zmienione od czasu jego przyjęcia. Należy zatem zharmonizować przepisy dotyczące kontyngentu pochodzącego z Bangladeszu z horyzontalnymi i sektorowymi rozporządzeniami wykonawczymi, tzn. z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu

Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 określa w szczególności zasady dotyczące wniosków o pozwolenia na przywóz, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Wspomniane rozporządzenie ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego i stosuje się bez uszczerbku dla warunków uzupełniających i odstępstw ustanowionych w rozporządzeniach sektorowych. Należy zatem dostosować zasady zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, przez przyjęcie nowego rozporządzenia mającego zastosowanie od roku 2007 i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 862/91. W trosce o racjonalne zarządzanie wspomnianym kontyngentem należy pozwolić podmiotom gospodarczym na składnie więcej niż jednego wniosku o pozwolenie na okres obowiązywania kontyngentu taryfowego i tym samym wprowadzić odstępstwo od art. 6 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 21 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 11 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 8 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 3 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 1 z 200716.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.