Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 3

Strona 1 z 3
16.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/3

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 408 z dnia 30 grudnia 2006 r.) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2006 otrzymuje brzmienie:


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 779/98 z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

rozporządzenia nie stanowią inaczej.. Należy zatem dostosować przepisy rozporządzenia (WE) nr 1396/98 do rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. Uwzględniając przystąpienie do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii dnia 1 stycznia 2007 r., należy przewidzieć dodanie na wnioskach o wydanie pozwoleń tekstów w językach bułgarskim i rumuńskim. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1396/98. Komitet Zarządzający ds. Mięsa Drobiowego i Jaj nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

(4)

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/98 (3) ustanawia procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (4) ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególności zasady dotyczące składania wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz, statusu wnioskodawcy oraz wydawania pozwoleń. Wspomniane rozporządzenie ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 stosowane są do pozwoleń na przywóz wydawanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1396/98, o ile przepisy wymienionego

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1396/98 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuły 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady stosowania kontyngentów taryfowych na przywóz produktów objętych kodami CN określonymi w załączniku I, otwartych na mocy rozporządzenia (WE) nr 779/98. 2. Przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (*) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (**) mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej. 3. Ilość produktów objętych systemem określonym w ust. 1 oraz obniżona stawka celna są ustalone w załączniku I.

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 113 z 15.4.1998, str. 1. (3) Dz.U. L 187 z 1.7.1998, str. 41. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1722/2006 (Dz.U. L 322 z 22.11.2006, str. 3). (4) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 21 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 15 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 11 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 8 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 1 z 200716.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.