Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 8 - Strona 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 8 - Strona 3

Strona 3 z 3

(13)

Dlatego też w celu zapobieżenia takim zagrożeniom należy ustanowić, by przewoźnicy posiadający koncesję wydaną przez bułgarski CAA nie byli traktowani jako „wspólnotowi przewoźnicy lotniczy” dla celów rozporządzenia (EWG) nr 2408/92.

(10)

Sprawozdanie z kontroli przygotowane przez EASA potwierdza stwierdzone poprzednio braki administracyjne bułgarskiego CAA, jeśli chodzi o nadzór w zakresie bezpieczeństwa niezbędny dla wdrożenia wspólnotowych wymogów odnoszących się do certyfikacji w zakresie zdolności do lotu i utrzymania statków powietrznych, a także wskazuje, że w dniu wejścia w życie Aktu


(1) Komunikat Komisji COM(2006) 549 z dnia 26 września 2006 r.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 6). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji nr (WE) nr 706/2006 (Dz.U. L 122 z 9.5.2006, str. 16). (3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz.U. L 315 z 28.11.2003, str. 1). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 707/2006 (Dz.U. L 122 z 9.5.2006, str. 17).

L 47/10

(14)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

16.2.2007

Środek ten nie przesądza o możliwości nałożenia przez Komisję dalszych środków zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005 (1),

Niezależnie od art. 2 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92, przewoźnicy lotniczy posiadający koncesję wydaną przez właściwe władze Bułgarii nie są traktowani jako „wspólnotowi przewoźnicy lotniczy” dla celów tego rozporządzenia. Artykuł 3 Przynajmniej raz na dwanaście miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, po otrzymaniu uzasadnionej prośby Bułgarii lub z własnej inicjatywy, Komisja sprawdza, czy stosowanie niniejszego rozporządzenia jest nadal konieczne. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i jedynie pod warunkiem jego wejścia w życie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuły 8 i 57 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 stosuje się do certyfikatów wydanych przez właściwe organy Bułgarii.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

(1) Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 15).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 8 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 21 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 15 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 11 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 3 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 1 z 200716.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.