Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 8

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 8

Strona 1 z 3
L 47/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2007

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 408 z dnia 30 grudnia 2006 r.) Rozporządzenie (WE) nr 1962/2006 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Na podstawie art. 80 Traktatu WE Wspólnota przyjęła wspólną politykę w zakresie transportu lotniczego, która obejmuje przepisy ustanawiające wewnętrzny rynek usług lotniczych (3), jak również wspólne przepisy mające na celu ustanowienie i utrzymanie wysokiego, jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie (4). Obydwa zbiory przepisów mają bezpośredni wpływ na świadczenie usług lotniczych pomiędzy państwami członkowskimi.

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

(3)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37,

W trakcie negocjacji akcesyjnych Bułgaria zobowiązała się do pełnego stosowania wspólnotowych przepisów w zakresie transportu lotniczego od dnia przystąpienia do Unii Europejskiej.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 37 Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii pozwala Komisji na podjęcie odpowiednich środków ochronnych w przypadku poważnego naruszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego lub bezpośredniego ryzyka takiego naruszenia, wynikającego z niewykonania zobowiązań podjętych przez Bułgarię w trakcie negocjacji akcesyjnych w zakresie wspólnotowej polityki sektorowej odnoszącej się do działalności gospodarczej o zasięgu transgranicznym. Istnieje bezpośrednie ryzyko, że niewykonanie przez Bułgarię jej zobowiązań w zakresie rozporządzeń (1) (2) spowoduje poważne naruszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego w zakresie transportu lotniczego.

Po podpisaniu Traktatu o przystąpieniu w dniu 25 kwietnia 2005 r., Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (EASA) dokonała kontroli w dniach 16–20 maja 2005 r. urzędu lotnictwa cywilnego Bułgarii (CAA) w celu stwierdzenia, czy urząd ten jest w stanie stosować wymogi prawodawstwa Wspólnoty, jak również normy Wspólnych Władz Lotniczych (JAA) w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Kontrola ujawniła istotne i notoryczne braki administracyjne bułgarskiego CAA, jeśli chodzi o nadzór w zakresie bezpieczeństwa niezbędny dla wdrożenia wspólnotowych wymogów odnoszących się do certyfikacji w zakresie zdolności do lotu i utrzymania statków powietrznych.

(5)

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 1), rozporządzenie Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 8) oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 2409/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie taryf i stawek za usługi lotnicze (Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 15). (2) Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1701/2003 (Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 5).

W związku z poważnymi brakami stwierdzonymi przez EASA i JAA, w październiku 2005 r. odmówiono Bułgarii wzajemnego uznawania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem w ramach systemu JAA.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 21 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 15 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 11 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 3 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 1 z 200716.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.