Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do wykazu portów lotniczych Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2007-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 9

Strona 1 z 4
17.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 158/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do wykazu portów lotniczych Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty (1), w szczególności jego art. 10, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Do celów art. 8 ust. 2 i art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 437/2003 wykaz portów lotniczych Wspólnoty, z wyjątkiem portów lotniczych obsługujących jedynie okazjonalny ruch handlowy, oraz ich kategorii określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1358/2003, zmieniony załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 546/2005 (3), zostaje zastąpiony wykazem określonym w załączniku do tego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 437/2003 Komisja zobowiązana jest do określenia przepisów dostosowania specyfikacji znajdujących się w załącznikach do tego rozporządzenia. Ze względu na rozwój transportu lotniczego niezbędne jest uaktualnienie wykazu portów lotniczych Wspólnoty oraz ich kategorii, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1358/2003 (2), zgodnie z regułami ustanowionymi w tym załączniku. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1358/2003. Środki realizacji przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych,

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 66 z 11.3.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 194 z 1.8.2003, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, str. 1).

(3) Dz.U. L 91 z 9.4.2005, str. 5.

L 49/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2007

ZAŁĄCZNIK Wykaz portów lotniczych Wspólnoty objętych od dnia 1 stycznia 2007 r. Belgia: wykaz portów lotniczych Wspólnoty

ICAO kod portu lotniczego Nazwa portu lotniczego Kategoria portu lotniczego w 2007 r.

EBAW EBBR EBCI EBLG EBOS

Antwerpen/Deurne Bruxelles/National Brussel/Nationaal Charleroi/Brussels South Liège/Bierset Oostende

2 3 3 3 2

Bulgaria: wykaz portów lotniczych Wspólnoty

ICAO kod portu lotniczego Nazwa portu lotniczego Kategoria portu lotniczego w 2007 r.

LBBG LBPD LBSF LBWN

Burgas Plovp Sofia Varna

3 1 3 3

Republika Czeska: wykaz portów lotniczych Wspólnoty

ICAO kod portu lotniczego Nazwa portu lotniczego Kategoria portu lotniczego w 2007 r.

LKKV LKMT LKPR LKTB

Karlovy Vary Ostrava/Mošnov Praha/Ruzyně Brno-Tuřany

1 2 3 2

Dania: wykaz portów lotniczych Wspólnoty

ICAO kod portu lotniczego Nazwa portu lotniczego Kategoria portu lotniczego w 2007 r.

EKAH EKBI EKCH EKEB EKKA EKRK EKRN EKSB EKYT

Århus Billund Copenhagen Kastrup Esbjerg Karup Copenhagen Roskilde Bornholm Sønderborg Aalborg

2 3 3 2 2 1 2 1 2

Niemcy: wykaz portów lotniczych Wspólnoty

ICAO kod portu lotniczego Nazwa portu lotniczego Kategoria portu lotniczego w 2007 r.

EDAC EDDB EDDC EDDE

Altenburg-Nobitz Berlin-Schönefeld Dresden Erfurt

1 3 3 2

17.2.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 36 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończącego postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji (  Dz.U. L 270 z 29.9.2006)

 • Dz. U. L49 - 35 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (  Dz.U. L 207 z 18.8.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 01, str. 280)

 • Dz. U. L49 - 34 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określającego ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94 (  Dz.U. L 43 z 15.2.2007)

 • Dz. U. L49 - 30 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 249) (1)

 • Dz. U. L49 - 25 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 403) (1)

 • Dz. U. L49 - 21 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

 • Dz. U. L49 - 8 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 57. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L49 - 7 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 25. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 5 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 25. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 3 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 25. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 1 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.