Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 5 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 11/2007 z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (jabłka)

Data ogłoszenia:2007-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 5 POZ 3

10.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 11/2007 z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 z dnia 8 października 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 6 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

niedługo przekroczone. To przekroczenie byłoby naruszeniem prawidłowego funkcjonowania systemu refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw. W celu uniknięcia opisanej sytuacji należy odrzucić wnioski o pozwolenia w systemie B dla jabłek wywiezionych po dniu 9 stycznia 2007 r., aż do końca bieżącego okresu wywozu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do jabłek wnioski o pozwolenia na wywóz w systemie B, złożone z tytułu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1510/2006, dla których zgłoszenie wywozowe zostało przyjęte po dniu 9 stycznia i przed dniem 1 marca 2007 r., są odrzucone. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2007 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2006 (3) ustala ilości indykatywne, dla których mogą zostać wydane pozwolenia na wywóz w systemie B. Biorąc pod uwagę informacje, którymi dzisiaj dysponuje Komisja, ilości indykatywne przewidziane na bieżący okres wywozu w odniesieniu do jabłek mogą zostać

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). 2) Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3). (3) Dz.U. L 280 z 12.10.2006, str. 16.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 5 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L5 - 4 z 200710.1.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 7/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. zmieniającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 4 z 9.1.2007)

  • Dz. U. L5 - 1 z 200710.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2007 z dnia 9 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.