Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 50 POZ 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1993/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiającego środki przejściowe dotyczące wywozu mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 413 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 50 POZ 3

19.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/3

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1993/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiającego środki przejściowe dotyczące wywozu mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 413 z dnia 30 grudnia 2006 r.)

Rozporządzenie (WE) nr 1993/2006 otrzymuje brzmienie:


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1993/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące wywozu mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 41, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dawstwa weterynaryjnego. Zgodnie z art. 3 wspomnianej decyzji państwa członkowskie zezwalają w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na obrót produktami, które zostały wyprodukowane w Bułgarii i Rumunii przed datą ich przystąpienia do Unii, w zakładach mających zezwolenie na wywóz przetworów mlecznych do Wspólnoty, pod warunkiem że produkty te mają wspólnotowy znak jakości zdrowotnej danego zakładu oraz że towarzyszy im dokument potwierdzający, że zostały wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/ 2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (1) stanowi, że w celu przyznania refundacji produkty muszą spełniać odpowiednie wymogi rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2). W szczególności produkty te muszą być przygotowane w zatwierdzonych zakładach i spełniać wymogi dotyczące znaku jakości zdrowotnej określone w art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Decyzja Komisji 2007/.../WE z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w Bułgarii i Rumunii (3) ustanawia środki mające na celu ułatwienie przejścia od systemu obowiązującego obecnie w Bułgarii i Rumunii do systemu wynikającego ze stosowania wspólnotowego prawo-

(3)

Należy zatem wprowadzić odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 i ustanowić, że produkty, które są zgodne z przepisami art. 3 decyzji 2007/.../WE i które mogą być wprowadzone do obrotu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., mogą kwalifikować się do refundacji wywozowej.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Dz.U. L 234 z 29.8.2006, str. 4. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1662/2006 (Dz.U. L 320 z 18.11.2006, str. 1). (3) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 produkty, które zostały wyprodukowane w Bułgarii i Rumunii w zakładach mających zezwolenie na wywóz produktów do Wspólnoty przed dniem przystąpienia i które są wywożone ze Wspólnoty w okresie od dnia przedmiotowego przystąpienia do dnia 31 grudnia 2007 r., kwalifikują się do

L 50/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

19.2.2007

refundacji wywozowej, pod warunkiem że spełniają wymogi art. 3 lit. a) decyzji 2007/.../WE oraz że towarzyszy im dokument, o którym mowa w załączniku II do decyzji Komisji 2004/438/WE (1) i do którego dodaje się następujący zapis:

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i począwszy od dnia jego obowiązywania. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do zgłoszeń wywozowych przyjętych w okresie od dnia jego wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2007 r.

„Wyprodukowano przed dniem 1 stycznia 2007 r. zgodnie z decyzją Komisji 2007/.../WE”.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji Mariann FISCHER BOEL Członek Komisji

(1) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 72.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 50 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L50 - 5 z 200719.2.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierającego wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego (  Dz.U. L 413 z 30.12.2006)

  • Dz. U. L50 - 1 z 200719.2.2007

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.