Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 50 POZ 5

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierającego wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego (  Dz.U. L 413 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 50 POZ 5

Strona 1 z 3
19.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/5

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierającego wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 413 z dnia 30 grudnia 2006 r.)

Rozporządzenie (WE) nr 1994/2006 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego (1), w szczególności jego art. 16 ust. 1,

(5)

Niektóre kontyngenty ustala się na okres od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Ponieważ zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przywozem zarządza się w ramach roku kalendarzowego, w przypadku przedmiotowych kontyngentów ilości określone dla roku 2007 stanowią sumę połowy ilości ustalonych na okres od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. i połowy ilości ustalonych na okres od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy otworzyć wspólnotowe kontyngenty taryfowe na mięso baranie i kozie na rok 2007. Opłaty celne i ilości, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2529/2001, należy ustalić zgodnie z poszczególnymi umowami międzynarodowymi obowiązującymi w roku 2007.

Należy ustalić ekwiwalent wagowy tusz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wspólnotowych kontyngentów taryfowych. Ponadto w związku z tym, że niektóre kontyngenty taryfowe przewidują opcję przywozu albo żywych zwierząt, albo ich mięsa, wymagane jest stosowanie współczynnika konwersji.

(6)

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty przepisów dotyczących taryfy celnej ustanowionych w Układzie ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (2), przewiduje dodatkowy dwustronny kontyngent taryfowy w wysokości 2 000 ton, zwiększany co roku o 10 %, otwarty dla produktu objętego kodem 0204 od dnia 1 lutego 2003 r. Należy zatem dodać 200 dodatkowych ton do kontyngentu w ramach GATT/WTO dla Chile i w roku 2007 nadal zarządzać obydwoma kontyngentami w identyczny sposób.

W drodze odstępstwa od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1439/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. ustalającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3013/89 w odniesieniu do przywozu i wywozu produktów sektora mięsa baraniego i koziego (4), kontyngenty na produkty z mięsa baraniego i koziego powinny być zarządzane zgodnie z przepisami art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2529/2001. Należy tego dokonać zgodnie z art. 308a, art. 308b i art. 308c ust. l rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w zakresie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (5).

(7)

(3)

Niektóre kontyngenty taryfowe dla produktów na bazie mięsa baraniego i koziego zostały ustanowione dla krajów AKP w ramach Umowy z Kotonu (3).

Kontyngenty taryfowe w ramach niniejszego rozporządzenia nie powinny być początkowo uważane za bliskie wykorzystania w rozumieniu art. 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przy zastosowaniu zarządzania zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. Dlatego organy celne powinny odstąpić od wymagania zabezpieczenia w odniesieniu do towarów początkowo przywożonych w ramach

(1) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 46 z 20.2.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 305/2005 (Dz.U. L 52 z 25.2.2005, str. 6). (3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 50 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L50 - 3 z 200719.2.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1993/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiającego środki przejściowe dotyczące wywozu mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 413 z 30.12.2006)

  • Dz. U. L50 - 1 z 200719.2.2007

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.