Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do alternatywnego znaku identyfikacyjnego na mocy dyrektywy Rady 2002/99/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 422) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 19

Strona 1 z 2
20.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/19

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do alternatywnego znaku identyfikacyjnego na mocy dyrektywy Rady 2002/99/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 422)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/118/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 akapit drugi, uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (2), w szczególności jej art. 23 ust. 1 lit. g), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

mego pomoru drobiu (3), w szczególności jej art. 9 ust. 2 lit. f) ppkt i) i ust. 4 lit. c), wymaga, aby mięso otrzymane z drobiu z obszarów zapowietrzonych lub zagrożonych nie było wprowadzane do wewnątrzwspólnotowego obrotu handlowego, i musi widnieć na nim znak będący specjalnym znakiem identyfikacyjnym przewidzianym w załączniku II do dyrektywy Rady 2002/99/WE.

(5)

Dyrektywa 2002/99/WE ustanawia warunki w celu zagwarantowania, że na żadnym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji produktów pochodzenia zwierzęcego we Wspólnocie nie powstaje ryzyko rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych na zwierzęta. W tym celu dyrektywa wymienia nie tylko różne rodzaje zabiegów związanych z chorobą w celu unieszkodliwienia czynnika chorobotwórczego, ale przede wszystkim przewiduje specjalne oznakowanie takich produktów pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami. Dyrektywa przewiduje również możliwość ustanowienia szczegółowych zasad dotyczących jej stosowania, w tym utworzenie specjalnego znaku identyfikacyjnego wymaganego w przypadku mięsa niedopuszczonego do wprowadzenia do obrotu ze względu na zdrowie zwierząt. Dyrektywa 2005/94/WE, w szczególności jej art. 23 ust. 1 lit. g), stanowi, że mięso drobiowe pochodzące z gospodarstw znajdujących się w obszarze zapowietrzonym nie może być wprowadzane do wewnątrzwspólnotowego lub międzynarodowego obrotu handlowego. Z tego względu takie mięso musi, o ile nie zadecydowano inaczej, nosić znak przewidziany w załączniku II do dyrektywy 2002/99/WE. Dyrektywa Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania rzeko-

Niektóre państwa członkowskie poinformowały Komisję, że podmioty gospodarcze i klienci słabo zaakceptowali znak identyfikacyjny. Należy zatem przewidzieć alternatywny znak identyfikacyjny, o którego stosowaniu mogą zadecydować państwa członkowskie, zamiast znaku przewidzianego w załączniku II do dyrektywy 2002/99/WE. Niemniej ze względu na dobro kontroli ważne jest, aby państwa członkowskie informowały Komisję wcześniej, czy decydują się na stosowanie alternatywnego znaku identyfikacyjnego w przypadku wystąpienia grypy ptaków lub rzekomego pomoru drobiu. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (4) przewiduje stosowanie znaku identyfikacyjnego do niektórych rodzajów mięsa pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (5) ustanawia środki przejściowe zezwalające na stosowanie krajowego znaku identyfikacyjnego do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, dopuszczonych do obrotu wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego, w którym zostały wyprodukowane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 34 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L51 - 33 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 135/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe) (  Dz.U. L 42 z 14.2.2007)

 • Dz. U. L51 - 31 z 200720.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/121/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L51 - 25 z 200720.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/120/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L51 - 22 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2006/415/WE, 2006/416/WE oraz 2006/563/WE w odniesieniu do znaku identyfikacyjnego, który należy stosować do świeżego mięsa drobiowego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 431) (1)

 • Dz. U. L51 - 18 z 200720.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L51 - 17 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L51 - 16 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 wysokość kwoty do uiszczenia przez producentów cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty podstawowej a kwotą tej opłaty

 • Dz. U. L51 - 7 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu przystosowania załączników I i IV do tego rozporządzenia do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L51 - 5 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 3 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 1 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.