Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 31

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/121/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy

Data ogłoszenia:2007-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 31

20.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/31

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/121/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu w Republice Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

dotyczące środków transdniestrzańskiego

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, Okres obowiązywania wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB zostaje przedłużony do dnia 27 lutego 2008 r. Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik I do wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4


(2)

(1)

W dniu 23 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB (1) dotyczące środków ograniczających w formie ograniczeń wjazdu skierowanych przeciwko kierownictwu regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy. Środki te wygasają z dniem 27 lutego 2007 r.

Jak wynika z przeglądu wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB, należy przedłużyć stosowanie środków ograniczających o kolejny okres 12 miesięcy.

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

opublikowane

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2007 r.

(3)

Załącznik I do wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB powinien zostać zmieniony ze względu na zmiany funkcji pełnionych przez osoby objęte środkami ograniczającymi,

W imieniu Rady

M. GLOS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 68. Wspólne stanowisko ostatnio przedłużone wspólnym stanowiskiem 2006/95/WPZiB (Dz.U. L 44 z 15.2.2006, str. 31) i ostatnio zmienione decyzją 2006/96/WPZiB (Dz.U. L 44 z 15.2.2006, str. 32).

L 51/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 tiret pierwsze 1. SMIRNOW, Igor Nikołajewicz, »prezydent«, ur. 23 października 1941 r. w Chabarowsku, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski nr 50No0337530. 2. SMIRNOW, Władimir Igoriewicz, syn »prezydenta« i »przewodniczący Państwowego Komitetu Celnego«, ur. 3 kwietnia 1961 r. w miejscowości Kupiańsk, obwód charkowski lub w miejscowości Nowa Kachowka, obwód chersoński, Ukraina. Paszport rosyjski nr 50No00337016. 3. SMIRNOW, Oleg Igoriewicz, syn »prezydenta« i »doradca Państwowego Komitetu Celnego«, »członek Rady Najwyższej«, ur. 8 sierpnia 1967 r. w miejscowości Nowa Kachowka, obwód chersoński, Ukraina. Paszport rosyjski nr 60No1907537. 4. LEONTIEW, Siergiej Fiedorowicz, były »wiceprezydent«, ur. 9 lutego 1944 r. w Leontiewce, obwód odeski, Ukraina. Paszport rosyjski nr 50No0065438. 5. MARAKUCA, Grigorij Stiepanowicz, »członek Rady Najwyższej«, »specjalny przedstawiciel Rady Najwyższej ds. stosunków międzyparlamentarnych«, ur. 15 października 1942 r. w miejscowości Teja, rejon grigoriopolski, Republika Mołdowy. Stary paszport radziecki nr 8BM724835. 6. KAMIŃSKI, Anatolij Władimirowicz, »wiceprzewodniczący Rady Najwyższej«, ur. 15 marca 1950 r. w miejscowości Czyta, Federacja Rosyjska. Stary paszport radziecki nr A25056238. 7. SZEWCZUK, Jewgienij Wasiljewicz, »przewodniczący Rady Najwyższej«, ur. 19 czerwca 1968 r. w Rybnicy, Republika Mołdowy. Paszport rosyjski nr 51No3116878. 8. LICKAJ, Walerij Anatoljewicz, »minister spraw zagranicznych«, ur. 13 lutego 1949 r. w Twerze, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski nr 51No0076099, wydany 9 sierpnia 2000 r. 9. CHAŻEJEW, Stanisław Galimowicz, »minister obrony«, ur. 28 grudnia 1941 r. w Czelabińsku, Federacja Rosyjska. 10. ANTIUFIEJEW, Władimir Juriewicz, znany jako SZEWCOW, Wadim, »minister bezpieczeństwa państwa«, ur. w 1951 r. w Nowosybirsku, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski. 11. KOROLIOW, Aleksander Iwanowicz, »wiceprezydent«, ur. w 1951 r. w Briańsku, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski. 12. BAŁAŁA, Wiktor Aleksiejewicz, były »minister sprawiedliwości«, ur. w 1961 r. w Winnicy, Ukraina. 13. AKUŁOW, Borys Nikołajewicz, »przedstawiciel Naddniestrza na Ukrainie«. 14. ZACHAROW, Wiktor Pawłowicz, »prokurator Naddniestrza«, ur. w 1948 r. w miejscowości Kamienka, Republika Mołdowy. 15. LIPOWCEW, Aleksiej Walentinowicz, »wiceprzewodniczący Państwowej Służby Celnej«. 16. GUDIMO, Oleg Andriejewicz, »członek Rady Najwyższej«, tamże »przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa, Obrony i Pokoju«, były »wiceminister bezpieczeństwa państwa«, ur. 11 września 1944 r. w Ałma Acie, Kazachstan. Paszport rosyjski nr 51No0592094. 17. KOSOWSKI, Eduard Aleksandrowicz, »prezes Naddniestrzańskiego Banku Republikańskiego«, ur. 7 października 1958 r. we Florești, Republika Mołdowy.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 34 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L51 - 33 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 135/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe) (  Dz.U. L 42 z 14.2.2007)

 • Dz. U. L51 - 25 z 200720.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/120/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L51 - 22 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2006/415/WE, 2006/416/WE oraz 2006/563/WE w odniesieniu do znaku identyfikacyjnego, który należy stosować do świeżego mięsa drobiowego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 431) (1)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do alternatywnego znaku identyfikacyjnego na mocy dyrektywy Rady 2002/99/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 422) (1)

 • Dz. U. L51 - 18 z 200720.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L51 - 17 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L51 - 16 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 wysokość kwoty do uiszczenia przez producentów cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty podstawowej a kwotą tej opłaty

 • Dz. U. L51 - 7 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu przystosowania załączników I i IV do tego rozporządzenia do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L51 - 5 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 3 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 1 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.