Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 34

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

Data ogłoszenia:2007-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 34

Strona 1 z 2
L 51/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2007

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 345 z dnia 20 listopada 2004 r.) 1) Na str. 87 w art. 1 ust. 1 lit. b): zamiast: powinno być: „w pkt i) dodaje się następujący akapit:”, „w lit. i) dodaje się akapit w brzmieniu:”.


2) Na str. 87 w art. 1 ust. 2: zamiast: „2. W przypadku gdy rolnik, po zgłoszeniu wszystkich ewentualnych uprawnień do płatności przekazywanych w całości, potrzebuje zgłosić uprawnienie do płatności towarzyszące działce o wielkości ułamka hektara, wówczas to drugie uprawnienie do płatności upoważnia do płatności obliczanej proporcjonalnie do wielkości działki i jest uważane za w pełni wykorzystane do celów art. 45 tego rozporządzenia.”, „2. W przypadku gdy rolnik, po zadeklarowaniu zgodnie art. 44 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 wszystkich możliwych całkowitych uprawnień do płatności, potrzebuje zadeklarować uprawnienie do płatności towarzyszące działce o wielkości ułamka hektara, wówczas to ostatnie uprawnienie do płatności upoważnia do płatności obliczanej proporcjonalnie do wielkości działki i jest uważane za w pełni wykorzystane do celów art. 45 tego rozporządzenia”.

powinno być:

3) Na str. 87 w art. 1 ust. 2: zamiast: „4. Ustępy 2 i 3 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy rolnik, po zgłoszeniu lub przeniesieniu istniejących uprawnień do płatności lub części tych uprawnień, nadal potrzebuje zgłosić przeniesienie uprawnienia do płatności, w całości lub części.”, „4. Ustępy 2 i 3 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy rolnik, po zadeklarowaniu lub przeniesieniu istniejących uprawnień do płatności lub części tych uprawnień, nadal potrzebuje zadeklarować lub przenieść uprawnienie do płatności lub ułamek uprawnienia do płatności wraz z ułamkiem hektara”.

powinno być:

4) Na str. 87 w art. 1 ust. 4 lit b): zamiast: powinno być: „zgłoszonych”, „zadeklarowanych”.

5) Na str. 87 w art. 1 ust. 6 lit. b): zamiast: powinno być: „hektary z okresu referencyjnego odpowiadającego tej pozostałej kwocie odniesienia”, „hektary z okresu referencyjnego odpowiadające tej pozostałej kwocie referencyjnej”.

6) Na str. 88 w art. 1 ust. 7 lit. c) zdanie drugie: zamiast: „Zgłoszenie działek, o którym mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, stosuje się w celu złożenia wniosku o wypłatę na podstawie uprawnień do płatności w ramach systemu płatności jednolitych.”, „Zgłoszenie działek, o którym mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, stosuje się w celu wnioskowania o płatność na podstawie uprawnień do płatności w ramach systemu płatności jednolitych.”.

powinno być:

20.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/35

7) Na str. 88 w art. 1 ust. 12: zamiast: „(…) są upoważnieni do nabycia uprawnień do płatności lub zwiększenia wartości posiadanych uprawnień, otrzymują określony w tym orzeczeniu lub akcie numer i wartość uprawnień do płatności w terminie ustalonym przez Państwo Członkowskie, (…)”, „(…) są upoważnieni do otrzymania uprawnień do płatności lub zwiększenia wartości posiadanych uprawnień, otrzymują określoną w tym orzeczeniu lub akcie liczbę i wartość uprawnień do płatności w terminie ustalonym przez państwo członkowskie, (…)”.

powinno być:

8) Na str. 88 w art. 1 ust. 13: zamiast: powinno być: „powierzchnia pastwiskowa”, „powierzchnia paszowa”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 33 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 135/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe) (  Dz.U. L 42 z 14.2.2007)

 • Dz. U. L51 - 31 z 200720.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/121/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L51 - 25 z 200720.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/120/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L51 - 22 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2006/415/WE, 2006/416/WE oraz 2006/563/WE w odniesieniu do znaku identyfikacyjnego, który należy stosować do świeżego mięsa drobiowego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 431) (1)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do alternatywnego znaku identyfikacyjnego na mocy dyrektywy Rady 2002/99/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 422) (1)

 • Dz. U. L51 - 18 z 200720.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L51 - 17 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L51 - 16 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 wysokość kwoty do uiszczenia przez producentów cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty podstawowej a kwotą tej opłaty

 • Dz. U. L51 - 7 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu przystosowania załączników I i IV do tego rozporządzenia do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L51 - 5 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 3 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 1 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.