Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu przystosowania załączników I i IV do tego rozporządzenia do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2007-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 5

(4)

2. Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

(1) Dz.U. L 304 z 21.11.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 51/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


20.2.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

20.2.2007

ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela E.1.4. otrzymuje brzmienie:

„E.1.4. Żelazo PL

Nr

Nazwa typu

Informacje dotyczące metody produkcji oraz składniki główne

Minimalna zawartość składników pokarmowych % (m/m) Informacje dotyczące sposobu wyrażania zawartości składników pokarmowych Inne wymagania Pozostałe informacje dotyczące oznaczenia typu 4 5 6

Deklarowane składniki pokarmowe, ich formy i rozpuszczalności Inne kryteria

1

2

3

4a

Sól żelaza 12 % Fe rozpuszczalnego w wodzie Oznaczenie powinno zawierać nazwę anionu nieorganicznego

Produkt otrzymywany chemicznie, zawierający jako składnik główny nieorganiczną sól żelaza

Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie

4b

Chelat żelaza 5 % Fe rozpuszczalnego w wodzie, w tym zawartość frakcji schelatowanej co najmniej 80 %, a co najmniej 50 % żelaza rozpuszczalnego w wodzie jest schelatowane zadeklarowanym(-i) czynnikiem(-ami) chelatującym(-i)

Produkt rozpuszczalny w wodzie otrzymywany w reakcji chemicznej żelaza z czynnikiem(-ami) chelatującym(-i), wymienionymi w wykazie w załączniku I, sekcja E.3

Nazwa każdego z czynników chelatujących podanych w wykazie w załączniku I, sekcja E.3.1., które chelatują co najmniej 1 % żelaza rozpuszczalnego w wodzie

Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie. Żelazo (Fe) schelatowane przez każdy czynnik chelatujący, który jest zadeklarowany w nazwie typu i który można zidentyfikować oraz oznaczyć ilościowo według normy europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4c

Roztwór nawozowy żelaza

2 % Fe rozpuszczalnego w wodzie

Oznaczenie powinno zawierać: 1) nazwę(-y) anionu(-ów) nieorganicznego(-ych); 2) nazwę każdego czynnika chelatującego, jeśli występuje, który chelatuje co najmniej 1 % żelaza (Fe) rozpuszczalnego w wodzie

Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie Żelazo (Fe) schelatowane, jeśli występuje Żelazo (Fe) schelatowane przez każdy czynnik chelatujący, który jest zadeklarowany w nazwie typu, i który można zidentyfikować oraz oznaczyć ilościowo według normy europejskiej”;

Produkt otrzymany przez rozpuszczenie typu 4a i/lub jednego z typów 4b w wodzie

L 51/9

L 51/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2007

2) sekcja E.3. otrzymuje brzmienie: „E.3. Wykaz zatwierdzonych organicznych czynników chelatujących i kompleksujących Zatwierdzono poniższe substancje, pod warunkiem że odpowiadający im chelat składnika pokarmowego spełnia wymagania dyrektywy Rady 67/548/EWG (*). E.3.1. Czynniki chelatujące (**) Kwasy albo sole sodowe, potasowe lub amonowe kwasów:

Numer CAS kwasu (***)

Kwas etylenodiaminotetraoctowy Kwas 2-hydroksyetyloetylenodiaminotrioctowy Kwas dietylenotriaminopentaoctowy Kwas etylenodiaminoN,N’-di[(orto-hydroksyfenylo)octowy] Kwas etylenodiaminoN-[(orto-hydroksyfenylo)octowy] N’-[(para-hydroksyfenylo)octowy] Kwas etylenodiaminoN,N’-di[(orto-hydroksy-metylofenylo)octowy] Kwas etylenodiaminoN-[(orto-hydroksy-metylofenylo)octowy] N’-[(para-hydroksy-metylofenylo)octowy] Kwas etylenodiaminoN,N’-di[(5-karboksy-2-hydroksyfenylo)octowy] Kwas etylenodiaminoN,N’-di[(2-hydroksy-5-sulfofenylo)octowy] oraz produkty jego kondensacji

EDTA HEEDTA DTPA [o,o] EDDHA [o,p] EDDHA

C10H16O8N2 C10H18O7N2 C14H23O10N3 C18H20O6N2 C18H20O6N2

60-00-4 150-39-0 67-43-6 1170-02-1 475475-49-1

[o,o] EDDHMA [o,p] EDDHMA

C20H24O6N2 C20H24O6N2

641632-90-8 641633-41-2

EDDCHA EDDHSA

C20H20O10N2 C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

85120-53-2 57368-07-7 i 642045-40-7

E.3.2. Czynniki kompleksujące Wykaz zostanie opracowany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 34 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L51 - 33 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 135/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe) (  Dz.U. L 42 z 14.2.2007)

 • Dz. U. L51 - 31 z 200720.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/121/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L51 - 25 z 200720.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/120/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L51 - 22 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2006/415/WE, 2006/416/WE oraz 2006/563/WE w odniesieniu do znaku identyfikacyjnego, który należy stosować do świeżego mięsa drobiowego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 431) (1)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do alternatywnego znaku identyfikacyjnego na mocy dyrektywy Rady 2002/99/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 422) (1)

 • Dz. U. L51 - 18 z 200720.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L51 - 17 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L51 - 16 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 wysokość kwoty do uiszczenia przez producentów cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty podstawowej a kwotą tej opłaty

 • Dz. U. L51 - 5 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 3 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 1 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.