Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 52 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. przyznająca odstępstwo dla Włoch na mocy dyrektywy Rady 92/119/EWG dotyczące przewozu świń przeznaczonych do uboju do rzeźni, która znajduje się w obszarze zapowietrzonym, po drogach publicznych i prywatnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 499)

Data ogłoszenia:2007-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 52 POZ 10

L 52/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lutego 2007 r. przyznająca odstępstwo dla Włoch na mocy dyrektywy Rady 92/119/EWG dotyczące przewozu świń przeznaczonych do uboju do rzeźni, która znajduje się w obszarze zapowietrzonym, po drogach publicznych i prywatnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 499)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2007/123/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 1. Włochy mogą zezwolić na przewóz świń przeznaczonych do uboju przybywających spoza obszaru zapowietrzonego ustanowionego dnia 15 listopada 2006 r. wokół ogniska choroby pęcherzykowej świń, które wystąpiło w gminie Romano di Lombardia, prowincja Bergamo („świnie”), będących w drodze do rzeźni „IMC nr 825 M” („rzeźnia”), po drogach publicznych i prywatnych w tym obszarze zapowietrzonym, pod następującymi warunkami:

uwzględniając dyrektywę Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (1), w szczególności pkt 7 ppkt 2 lit. d) załącznika II do niej,

a także mając na uwadze, co następuje: a) wysyłka świń podlega obowiązkowi zgłoszenia przez urzędowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za gospodarstwo pochodzenia urzędowemu lekarzowi weterynarii rzeźni z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem;

(1)

Dnia 15 listopada 2006 r. właściwy organ we Włoszech ustanowił obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby pęcherzykowej świń w gminie Romano di Lombardia, w prowincji Bergamo, zgodnie z art. 10 dyrektywy 92/119/EWG.

(2)

W związku z tym wprowadzono zakaz przemieszczania i przewozu świń na drogach publicznych i prywatnych w tym obszarze zapowietrzonym.

b) przewóz świń do rzeźni musi odbywać się korytarzem; Włochy z wyprzedzeniem ustanawiają szczegóły dotyczące tego korytarza;

(3)

Jednak Włochy złożyły wniosek o przyznanie odstępstwa od tego zakazu dla przewozu świń przeznaczonych do uboju, przybywających spoza wspomnianego obszaru zapowietrzonego i będących w drodze do rzeźni położonej na tym obszarze, po drogach publicznych i prywatnych wewnątrz obszaru zapowietrzonego.

c) pojazdy używane do przewozu świń muszą być opieczętowane przez właściwy organ przed wjazdem lub przy wjeździe na korytarz; podczas zapieczętowania właściwy organ musi zapisać numer rejestracyjny pojazdu i liczbę przewożonych nim świń;

d) po przybyciu do rzeźni właściwy organ:

(4)

Należy zatem wprowadzić takie odstępstwo, z zastrzeżeniem warunku, że Włochy zastosują rygorystyczne środki kontroli i ostrożności gwarantujące wyeliminowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.

i) sprawdza i usuwa pieczęć na pojeździe;

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

ii) jest obecny przy wyładowywaniu świń;

(1) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 69. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

iii) zapisuje numer rejestracyjny pojazdu i liczbę znajdujących się w nim świń.

21.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/11

2. Każdy pojazd przewożący świnie do rzeźni, natychmiast po wyładowaniu, zostaje poddany czyszczeniu i dezynfekcji pod urzędową kontrolą oraz zgodnie z instrukcjami właściwego organu. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 52 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L52 - 16 z 200721.2.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, str. 179)

 • Dz. U. L52 - 15 z 200721.2.2007

  Sprostowanie do decyzji nr 1903/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej program Kultura (2007–2013) (  Dz.U. L 378 z 27.12.2006)

 • Dz. U. L52 - 12 z 200721.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 134/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka) (  Dz.U. L 42 z 14.2.2007)

 • Dz. U. L52 - 8 z 200721.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 481) (1)

 • Dz. U. L52 - 6 z 200721.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. dotyczące wniosków o przyznanie świadectw przywozowych na ryż pochodzący z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 196/97

 • Dz. U. L52 - 3 z 200721.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L52 - 1 z 200721.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.