Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 52 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. dotyczące wniosków o przyznanie świadectw przywozowych na ryż pochodzący z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 196/97

Data ogłoszenia:2007-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 52 POZ 6

L 52/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 167/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. dotyczące wniosków o przyznanie świadectw przywozowych na ryż pochodzący z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 196/97

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W związku z tym, dla wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz złożonych dnia 8 lutego 2007 r., korzystających z obniżki cła przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 2184/96, powinna zostać ustalona jednolita stopa procentowa obniżki, przewidziana w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 196/97.


uwzględniając rozporządzenie rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),

(4)

Na bieżący rok gospodarczy nie powinny być wydawane dalsze pozwolenia na przywóz zezwalające na zastosowanie obniżonych ceł.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2184/96 z dnia 28 października 1996 r. dotyczące przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu (2),

(5)

Ze względu na ich przedmiot, przepisy niniejszego rozporządzenia stają się skuteczne z chwilą ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/97 z dnia 31 stycznia 1997 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu (3), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz ryżu objętego kodem CN 1006 i korzystającego z obniżki ceł przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2148/96, złożone dnia 8 lutego 2007 r., o których powiadomiono Komisję, stanowią podstawę do wystawienia pozwoleń na objęte wnioskiem ilości pomnożone przez procentową stawkę obniżki wynoszącą 80,123148 %.

(1)

Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 196/97 stanowi, że Komisja musi ustalić jednolitą stopę procentową obniżki dla ilości objętych wnioskami, jeżeli wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz przekraczają dostępne ilości. Artykuł ten stanowi również, że Komisja powiadamia Państwa Członkowskie o swojej decyzji w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz.

Artykuł 2

(2)

Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz ryżu objętego kodem CN 1006, złożone od dnia 1 września 2006 r. do dnia 8 lutego 2007 r., obejmują ilość 32 994 ton, podczas gdy maksymalna dostępna ilość wynosi 32 000 ton ryżu objętego powyższym kodem.

Pozwolenia na przywóz przewidziane rozporządzeniem (WE) nr 2148/96 nie są już wystawiane w odniesieniu do wniosków o pozwolenie na przywóz ryżu objętego kodem CN 1006, złożonych od dnia 9 lutego 2007 r.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1). 2) Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 1. ( (3) Dz.U. L 31 z 1.2.1997, str. 53. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005 (Dz.U. L 132 z 29.11.2005, str. 18).

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

21.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/7

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 52 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L52 - 16 z 200721.2.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, str. 179)

 • Dz. U. L52 - 15 z 200721.2.2007

  Sprostowanie do decyzji nr 1903/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej program Kultura (2007–2013) (  Dz.U. L 378 z 27.12.2006)

 • Dz. U. L52 - 12 z 200721.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 134/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka) (  Dz.U. L 42 z 14.2.2007)

 • Dz. U. L52 - 10 z 200721.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. przyznająca odstępstwo dla Włoch na mocy dyrektywy Rady 92/119/EWG dotyczące przewozu świń przeznaczonych do uboju do rzeźni, która znajduje się w obszarze zapowietrzonym, po drogach publicznych i prywatnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 499)

 • Dz. U. L52 - 8 z 200721.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 481) (1)

 • Dz. U. L52 - 3 z 200721.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L52 - 1 z 200721.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.