Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (1)

Data ogłoszenia:2007-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 1

Strona 1 z 3
23.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 172/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Jedynie alfa-, beta- i gamma-HCH liczą się pod względem toksyczności. Z tego względu dopuszczalna wartość stężenia powinna odnosić się wyłącznie do nich. Większość dostępnych w handlu wzorcowych mieszanin testowych służących do przeprowadzania analiz tej klasy związków jedynie rozpoznaje te izomery.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 akapit pierwszy, art. 7 ust. 6 i art. 14 ust. 3,

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu uznaje się za najwłaściwsze w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(1)

Komisja przeprowadziła badanie dotyczące wykonywania przepisów rozporządzenia (WE) nr 850/2004 odnoszących się do odpadów. Badanie to ustaliło maksymalne dopuszczalne wartości stężenia do celów części 2 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Przy stężeniach przekraczających te wartości nie byłoby możliwe wykluczenie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

(6)

Po konsultacji z Komitetem ustanowionym na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 850/2004, przeprowadzonej dnia 25 stycznia 2006 r. zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17 ust. 2 tego rozporządzenia, Komitet nie wydał opinii,

(2)

Dopuszczalna wartość stężenia dla polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów („PCDF/PCDD”) wyrażona jest w stężeniu równoważnika toksyczności („TEQ”), przy zastosowaniu współczynników toksyczności („TEFs”) Światowej Organizacji Zdrowia z 1998 r. Dostępne dane dotyczące dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli („PCB”) nie są wystarczające dla objęcia tych związków równoważnikiem toksyczności TEQ.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Heksachlorocykloheksan („HCH”) jest nazwą technicznej mieszaniny różnych izomerów. Wysiłek jaki należałoby włożyć w ich pełną analizę byłby nieproporcjonalny.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 7.

L 55/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2007 r. W imieniu Rady

A. SCHAVAN

Przewodniczący

23.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/3

ZAŁĄCZNIK Część 2 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 otrzymuje brzmienie: „Część 2. Odpady i operacje, do których stosuje się art. 7 ust. 4 lit. b) Do celów art. 7 ust. 4 lit. b) zezwala się na przeprowadzenie następujących operacji w odniesieniu do wyszczególnionych odpadów, określonych za pomocą sześciocyfrowego kodu zgodnie z klasyfikacją zawartą w decyzji Komisji 2000/532/WE (*)

Maksymalne dopuszczalne wartości stężenia substancji wymienionych w załączniku IV (1)

Odpady sklasyfikowane w decyzji Komisji 2000/532/WE

Operacja

10

ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH

Aldryna: 5 000 mg/kg; Chlordan : 5 000 mg/kg; Dieldryna: 5 000 mg/kg;

Stałe składowanie jedynie w: — bezpiecznym, głębokim, podziemnym magazynie zbudowanym w twardej skale, — kopalniach soli, lub — składowisku odpadów niebezpiecznych (pod warunkiem że odpady zostały zestalone lub, tam gdzie to technicznie możliwe, częściowo zestabilizowane, zgodnie z wymogami klasyfikacji odpadów podanymi w podrozdziale 1903 decyzji 2000/532/WE, w przypadkach gdy mają zastosowanie przepisy dyrektywy Rady 1999/31/WE (4) oraz decyzji Rady 2003/33/WE (5) oraz w których zostało udowodnione, że wybrane działanie jest bardziej korzystne dla środowiska.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 37 z 200723.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 239/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniającego i sprostowującego rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 42 z 12.2.2005)

 • Dz. U. L55 - 33 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 522) (1)

 • Dz. U. L55 - 31 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania oraz uchylająca decyzję 2003/70/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 492) (1)

 • Dz. U. L55 - 28 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych w Grecji od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 448)

 • Dz. U. L55 - 27 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L55 - 26 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L55 - 24 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L55 - 20 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L55 - 19 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L55 - 17 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L55 - 14 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L55 - 13 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L55 - 11 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L55 - 9 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L55 - 7 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.