Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania oraz uchylająca decyzję 2003/70/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 492) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 31

23.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania oraz uchylająca decyzję 2003/70/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 492)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/130/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

łożony przez Wyspy Owcze w odniesieniu do niektórych chorób ryb, w tym ryb zakażonych zakaźną anemią łososia, zgodnie z art. 15 dyrektywy Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzającej minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb (5) („plan interwencyjny”).


uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

(3)

Plan interwencyjny obejmuje plan usunięcia ryb zgodnie z art. 6 dyrektywy 93/53/EWG oraz procedurę szczepienia. Szczepienie jest nadal stosowane w ramach strategii kontrolnej. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na obszary niezakażone, środki ochronne przewidziane w decyzji 2003/71/WE powinny być nadal stosowane do czasu zakończenia szczepień.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Występowanie przypadków zakaźnej anemii łososia (ISA) na Wyspach Owczych doprowadziło do przyjęcia decyzji Komisji 2003/71/WE z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do zakaźnej anemii łososia na Wyspach Owczych (3). Decyzję tę stosuje się do dnia 31 stycznia 2007 r.

Dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (6) stanowi, że środki transpozycji przyjmowane przez państwa członkowskie na mocy tej dyrektywy mają być stosowane od 1 sierpnia 2008 r. Należy zatem poddać przeglądowi decyzję 2003/71/WE przed tą datą.

(5)

Należy zatem zmienić decyzję 2003/71/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania od dnia 31 stycznia 2007 r. do dnia 31 lipca 2008 r.

(2)

Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE–Wyspy Owcze z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 1/2001 ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego Umowę między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (4) zatwierdza plan interwencyjny przed-

(6)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE. (3) Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 80. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/86/WE (Dz.U. L 30 z 3.2.2005, str. 19). (4) Dz.U. L 8 z 13.1.2006, str. 46.

Występowanie przypadków zakaźnej anemii łososia (ISA) w Norwegii doprowadziło do przyjęcia decyzji Komisji 2003/70/WE z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do zakaźnej anemii łososia w Norwegii (7). Decyzja ta miała zastosowanie do dnia 1 lutego 2004 r. W celu zachowania jasności decyzję tę należy jednoznacznie uchylić.

(5) Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE. (6) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, str. 14. (7) Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 76. Decyzja zmieniona decyzją 2003/392/WE (Dz.U. L 135 z 3.6.2003, str. 27).

L 55/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2007

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 Uchyla się decyzję 2003/70/WE. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2007 r. Artykuł 1 W art. 6 decyzji 2003/71/WE, datę „31 stycznia 2007 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2008 r.” W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 37 z 200723.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 239/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniającego i sprostowującego rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 42 z 12.2.2005)

 • Dz. U. L55 - 33 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 522) (1)

 • Dz. U. L55 - 28 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych w Grecji od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 448)

 • Dz. U. L55 - 27 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L55 - 26 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L55 - 24 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L55 - 20 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L55 - 19 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L55 - 17 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L55 - 14 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L55 - 13 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L55 - 11 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L55 - 9 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L55 - 7 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.