Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 33 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 522) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 33 - Strona 4

Strona 4 z 4
Artykuł 4 Państwa członkowskie kontrolują korzystanie z zakresów częstotliwości określonych w załączniku przez urządzenia korzystające z technologii UWB, w szczególności pod względem aktualności wszystkich warunków określonych w art. 3, i przedstawiają Komisji sprawozdania zawierające ich wnioski celem umożliwienia terminowego przeglądu niniejszej decyzji. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(19)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


Artykuł 1 Celem niniejszej decyzji jest udostępnienie widma radiowego na potrzeby urządzeń korzystających z technologii UWB oraz harmonizacja warunków takiego wykorzystania widma we Wspólnocie. Niniejsza decyzja ma zastosowanie bez uszczerbku dla dyrektywy 1999/5/WE (dyrektywy RTTE) oraz wszelkich wspólnotowych przepisów dopuszczających wykorzystanie widma radiowego przez określone kategorie urządzeń korzystających z technologii UWB. Artykuł 2 Do celów niniejszej decyzji: 1) „urządzenia wykorzystujące technologię UWB” oznacza urządzenia zawierające zintegrowane lub stanowiące wyposażenie dodatkowe rozwiązania radiokomunikacji bliskiego zasięgu, służące do celowego wytwarzania i emitowania energii fal radiowych w zakresie częstotliwości o szerokości przekraczającej 50 MHz, który może obejmować większą liczbę zakresów częstotliwości przeznaczonych na potrzeby usług radiokomunikacyjnych; 2) „niepowodowanie zakłóceń i brak ochrony przed zakłóceniami” oznacza niepowodowanie żadnych szkodliwych zakłóceń w odniesieniu do wszelkich usług radiokomunikacyjnych oraz brak możliwości ubiegania się o ochronę tych urządzeń przed szkodliwymi zakłóceniami wytwarzanymi przez usługi radiokomunikacyjne; 3) „wewnątrz pomieszczeń” oznacza wnętrza budynków oraz miejsca, w których ekranowanie zasadniczo zapewnia tłumienie chroniące usługi radiokomunikacyjne przed szkodliwymi zakłóceniami; 4) „pojazd samochodowy” oznacza każdy pojazd w rozumieniu dyrektywy Rady 70/156/EWG (9);

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

(9) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.

(10) Dz.U. L 14 z 21.1.2003, str. 1.

L 55/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2007

ZAŁĄCZNIK 1. Maksymalna gęstość e.i.r.p. przy braku odpowiednich technik osłabiania zakłóceń

Zakres częstotliwości (GHz)

Maksymalna średnia gęstość e.i.r.p. (dBm/MHz)

Maksymalna szczytowa gęstość e.i.r.p. (dBm/50 MHz)

Poniżej 1,6 1,6 do 3,4 3,4 do 3,8 3,8 do 4,2 4,2 do 4,8

– 90,0 – 85,0 – 85,0 – 70,0 – 41,3 (do dnia 31 grudnia 2010 r.) – 70,0 (po dniu 31 grudnia 2010 r.)

– 50,0 – 45,0 – 45,0 – 30,0 0,0 (do dnia 31 grudnia 2010 r.) – 30,0 (po dniu 31 grudnia 2010 r.) – 30,0 0,0 – 25,0 – 45,0

4,8 do 6,0 6,0 do 8,5 8,5 do 10,6 Powyżej 10,6

– 70,0 – 41,3 – 65,0 – 85,0

2. Odpowiednie techniki osłabiania zakłóceń W zakresach częstotliwości od 3,4 GHz do 4,8 GHz dopuszcza się maksymalną średnią gęstość e.i.r.p. wynoszącą – 41,3 dBm/MHz, pod warunkiem zastosowania ograniczenia aktywności nadajnika, dzięki któremu łączny czas nadawania nie przekracza 5 % w każdym przedziale jednosekundowym ani 0,5 % w każdym przedziale jednogodzinnym, a czas pojedynczej transmisji nie przekracza 5 milisekund. Urządzenia korzystające z technologii UWB mogą także zostać dopuszczone do korzystania z częstotliwości radiowych przy innych wartościach granicznych e.i.r.p. niż określono w tabeli w punkcie 1, pod warunkiem zastosowania odpowiednich technik osłabiania zakłóceń innych niż rozwiązania, o których mowa w pierwszym akapicie, i gwarantujących poziom ochrony przed zakłóceniami co najmniej równoważny zapewnianemu przez ograniczenia określone w tabeli w punkcie 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 33 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 37 z 200723.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 239/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniającego i sprostowującego rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 42 z 12.2.2005)

 • Dz. U. L55 - 31 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania oraz uchylająca decyzję 2003/70/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 492) (1)

 • Dz. U. L55 - 28 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych w Grecji od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 448)

 • Dz. U. L55 - 27 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L55 - 26 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L55 - 24 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L55 - 20 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L55 - 19 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L55 - 17 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L55 - 14 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L55 - 13 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L55 - 11 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L55 - 9 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L55 - 7 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.