Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 522) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 33

Strona 1 z 4
23.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 522)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/131/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki widma radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Rada Europejska uznała, że budowanie w pełni integracyjnego społeczeństwa informacyjnego w oparciu o powszechne wykorzystanie technologii teleinformatycznych w usługach publicznych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych w znaczącym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy (2). Podejmując inicjatywę i2010, Komisja podkreśliła rolę technologii teleinformatycznych jako istotnego czynnika napędowego konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy (3). Stworzenie otwartego i konkurencyjnego wspólnego rynku urządzeń i usług mediów na potrzeby społeczeństwa informacyjnego we Wspólnocie ma zasadnicze znaczenie dla upowszechnienia technologii teleinformatycznych. Wspólnotowe ramy regulacyjne w zakresie usług i urządzeń łączności elektronicznej mogą przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności i wzmocnienia konkurencji w branży teleinformatycznej, między innymi poprzez zapewnienie szybkiego wprowadzania nowych technologii. Technologia ultraszerokopasmowa (ang. ultra-wideband, dalej „UWB”), charakteryzująca się zwykle bardzo niskim poziomem mocy promieniowanej w bardzo szerokim paśmie częstotliwości radiowych, może zapewnić szereg zastosowań w łączności, pomiarach, lokalizacji, medycynie, nadzorze i obrazowaniu, z korzyścią dla wielu obszarów wspólnotowej polityki, w tym dla polityki w zakresie społeczeństwa informacyjnego i rynku wewnętrznego. W związku z tym ważne jest określenie


(5)

warunków regulacyjnych, które będą sprzyjać rozwojowi ekonomicznie opłacalnych rynków zastosowań technologii UWB w miarę pojawiania się możliwości rynkowych.

(4)

W szybkim wdrażaniu i upowszechnianiu zastosowań wykorzystujących technologię UWB na terytorium Wspólnoty pomoże harmonizacja zasad wykorzystania widma radiowego we Wspólnocie, prowadząc do utworzenia skutecznego wspólnego rynku tych zastosowań, co z kolei doprowadzi do pojawienia się efektu skali oraz korzyści dla użytkowników.

(1)

Pomimo bardzo niskiej mocy sygnałów wykorzystywanych w technologii UWB mogą one zakłócać funkcjonowanie istniejących usług radiokomunikacyjnych, co należy odpowiednio uwzględnić. Z tego względu ramy regulacyjne wykorzystania widma radiowego na potrzeby technologii UWB muszą uwzględniać prawo do ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami (w tym dostępność widma radiowego na potrzeby radioastronomii oraz satelitarnych systemów badań Ziemi i badania kosmosu) oraz zapewniać równowagę pomiędzy interesem dotychczas funkcjonujących usług radiokomunikacyjnych a ogólnym celem politycznym, jakim jest tworzenie korzystnych warunków dla wprowadzania nowatorskich rozwiązań technicznych z korzyścią dla społeczeństwa.

(2)

(6)

(3)

Wykorzystanie widma podlega przepisom prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego, w szczególności przepisom dyrektywy 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (4) oraz zalecenia Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 37 z 200723.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 239/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniającego i sprostowującego rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 42 z 12.2.2005)

 • Dz. U. L55 - 31 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania oraz uchylająca decyzję 2003/70/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 492) (1)

 • Dz. U. L55 - 28 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych w Grecji od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 448)

 • Dz. U. L55 - 27 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L55 - 26 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L55 - 24 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L55 - 20 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L55 - 19 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L55 - 17 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L55 - 14 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L55 - 13 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L55 - 11 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L55 - 9 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L55 - 7 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.