Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 37 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 239/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniającego i sprostowującego rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 42 z 12.2.2005)

Data ogłoszenia:2007-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 37 - Strona 2

Strona 2 z 3

1, a różnica pomiędzy obszarem całkowitym wykazanym w formularzu jednolitego wniosku z jednej strony, a obszarem wykazanym łącznie z całkowitą powierzchnią działek niewykazanych z drugiej strony wynosi więcej niż 3 % wykazanej powierzchni, całkowita wysokość płatności bezpośrednich należnych temu rolnikowi za ten rok będzie pomniejszona nawet do 3 % w zależności od stopnia tego opuszczenia.”, „1a. Jeśli w danym roku rolnik nie zadeklaruje wszystkich obszarów przewidzianych w ust. 1, a różnica pomiędzy obszarem całkowitym zadeklarowanym w formularzu jednolitego wniosku a obszarem zadeklarowanym łącznie z całkowitą powierzchnią działek niezadeklarowanych wynosi więcej niż 3 % zadeklarowanej powierzchni, całkowita wysokość płatności bezpośrednich należnych temu rolnikowi za ten rok będzie pomniejszona o maksymalnie 3 % w zależności od stopnia tego pominięcia.”.


powinno być:

6. Na str. 6 w art. 1 ust. 7: zamiast: „2. Z zastrzeżeniem terminów ustalonych przez Estonię, Litwę, Łotwę, Finlandię i Szwecję na dostarczenie jednolitych wniosków zgodnie z pierwszym akapitem art. 11 ust. 2, zmiany dokonane zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu zostaną notyfikowane właściwym władzom najpóźniej do 31 maja stosownego roku kalendarzowego, a w przypadku Estonii, Łotwy, Litwy, Finlandii i Szwecji najpóźniej do 15 czerwca stosownego roku kalendarzowego.”, „2. Z zastrzeżeniem terminów ustalonych przez Estonię, Litwę, Łotwę, Finlandię i Szwecję na składanie jednolitych wniosków zgodnie z pierwszym akapitem art. 11 ust. 2, zmiany dokonane zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu zostaną notyfikowane właściwym władzom na piśmie najpóźniej do dnia 31 maja stosownego roku kalendarzowego, a w przypadku Estonii, Łotwy, Litwy, Finlandii i Szwecji najpóźniej do dnia 15 czerwca stosownego roku kalendarzowego.”.

powinno być:

7. Na str. 7 w art. 1 ust. 8 lit. b): zamiast: powinno być: „b) szczegóły pozwalające na identyfikację działek rolniczych, o których mowa;”, „b) szczegóły pozwalające na identyfikację działek rolnych, o których mowa;”.

8. Na str. 7 w art. 1 ust. 8 akapit drugi: zamiast: „Grupa producentów może wykazać tylko działki rolne używane pod uprawę chmielu i te, które były zadeklarowane w tym samym roku kalendarzowym przez grupę producentów zgodnie z art. 14 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia.”, „Grupa producentów może wykazać tylko działki rolne używane pod uprawę chmielu i te, które były zadeklarowane w tym samym roku kalendarzowym przez członków grupy producentów zgodnie z art. 14 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia.”.

powinno być:

9. Na str. 7 w art. 1 ust. 10: zamiast: powinno być: „program jednolitych płatności”, „system płatności jednolitych”.

10. Na str. 7 w art. 1 ust. 10: zamiast: powinno być: „system jednorazowych płatności”, „system płatności jednolitych”.

11. Na str. 7 w art. 1 ust. 10: zamiast: powinno być: „system jednolitych płatności”, „system płatności jednolitych”.

23.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/39

12. Na str. 7 w art. 1 ust. 10: zamiast: powinno być: „sytuacji wyjątkowych”, „wyjątkowych okoliczności”.

13. Na str. 7 w art. 1 ust. 10: zamiast: powinno być: „dopłat”, „płatności”.

14. Na str. 7 w art. 1 ust. 11: zamiast: „h) dotyczą zgodności między działkami rolnymi zadeklarowanymi przez grupy producentów zgodnie z art. 15a a odpowiadającymi działkami zadeklarowanymi przez członków grupy producentów zgodnie z drugim akapitem art. 14 ust. 1, a także działkami odniesienia ujętymi w systemie identyfikacji działek rolnych oraz weryfikują kwalifikacje do pomocy.”, „h) dotyczą zgodności między działkami rolnymi zadeklarowanymi przez grupy producentów zgodnie z art. 15a a odpowiadającymi działkami zadeklarowanymi przez członków grupy producentów zgodnie z drugim akapitem art. 14 ust. 1, a także działkami referencyjnymi ujętymi w systemie identyfikacji działek rolnych dla weryfikacji kwalifikacji do pomocy.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 37 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 33 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 522) (1)

 • Dz. U. L55 - 31 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania oraz uchylająca decyzję 2003/70/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 492) (1)

 • Dz. U. L55 - 28 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych w Grecji od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 448)

 • Dz. U. L55 - 27 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L55 - 26 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L55 - 24 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L55 - 20 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L55 - 19 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L55 - 17 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L55 - 14 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L55 - 13 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L55 - 11 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L55 - 9 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L55 - 7 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.