Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 37 - Strona 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 239/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniającego i sprostowującego rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 42 z 12.2.2005)

Data ogłoszenia:2007-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 37 - Strona 3

Strona 3 z 3

powinno być:

15. Na str. 8 w art. 1 ust. 13 akapit drugi: zamiast: „Jednakże Państwo Członkowskie może zezwolić na zbieranie konopi uprawianych na włókna po rozpoczęciu okresu ich kwitnienia, ale przed końcem 10-dniowego okresu po dacie zakończenia kwitnienia, pod warunkiem, że kontrolerzy wskażą, które z reprezentatywnych części każdej działki, o której mowa, muszą być nadal uprawiane aż do 10 dni po zakończeniu okresu ich kwitnienia dla celów kontroli, zgodnie z metodą ustaloną w załączniku I.”, „Jednakże państwa członkowskie mogą zezwolić na zbieranie konopi uprawianych na włókna po rozpoczęciu okresu ich kwitnienia, ale przed końcem 10-dniowego okresu po dacie zakończenia kwitnienia, pod warunkiem że kontrolerzy wskażą, które z reprezentatywnych części każdej działki, o której mowa, muszą być nadal uprawiane przez co najmniej 10 dni po zakończeniu okresu ich kwitnienia dla celów kontroli, zgodnie z metodą ustaloną w załączniku I.”.


powinno być:

16. Na str. 8 w art. 1 ust. 15 lit. g): zamiast: „g) obszary dla celów Systemu Obszarowych Płatności Jednolitych zgodnie z art. 143b rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;”, „g) obszary dla celów systemu jednolitej płatności obszarowej zgodnie z art. 143b rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;”.

powinno być:

17. Na str. 8 w art. 1 ust. 16: zamiast: powinno być: „zatwierdzony obszar”, „stwierdzony obszar”.

18. Na str. 8 i 9 w art. 1 ust. 17 i 18: zamiast: powinno być: „obniżka”, „redukcja”.

L 55/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2007

19. Na str. 8 w art. 1 ust. 17 lit. a): zamiast: „3. W przypadku stwierdzenia więcej niż jednej niezgodności w odniesieniu do różnych obszarów wzajemnej zgodności, procedura ustalania obniżki określona w ust. 1 będzie stosowana indywidualnie dla każdego przypadku niezgodności. Jednak niezgodność z wymaganą normą uznaje się także za niezgodność. Uzyskane procenty obniżek będą sumowane. Maksymalna wysokość obniżki nie może jednak przekroczyć 5 % całkowitej kwoty, o której mowa w ust. 1.”, powinno być: „3. W przypadku stwierdzenia więcej niż jednej niezgodności w odniesieniu do różnych obszarów wzajemnej zgodności procedura ustalania redukcji określona w ust. 1 będzie stosowana indywidualnie dla każdego przypadku niezgodności. Jednak niezgodność z normą, która również stanowi wymaganie, uznaje się za jedną niezgodność. Uzyskane procenty redukcji są sumowane. Maksymalna wysokość redukcji nie może jednak przekroczyć 5 % całkowitej kwoty, o której mowa w ust. 1.”. 20. Na str. 9 w art. 1 ust. 19 otrzymuje brzmienie: „19) po art. 73 dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 73a Zwrot nienależnych uprawnień do płatności 1. Jeśli, po przyznaniu rolnikom uprawnień do płatności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 795/2004 stwierdzi się, że przyznana została nienależna ilość uprawnień do płatności, dany rolnik zrzeka się tych nienależnych uprawnień do płatności na rzecz rezerwy krajowej, określonej w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. W przypadku gdy w tym czasie zainteresowany rolnik przeniósł uprawnienia do płatności na innych rolników, cesjonariusze także są związani zobowiązaniem wynikającym z akapitu pierwszego proporcjonalnie do ilości uprawnień do płatności, które zostały im przekazane, jeśli rolnik, któremu początkowo zostały one przyznane, nie ma wystarczającej ilości należnych uprawnień do płatności do swojej dyspozycji. Nienależna ilość uprawnień do płatności jest uznawana za nieprzyznaną od początku. 2. Jeśli, po przyznaniu rolnikom uprawnień do płatności zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 795/2004, stwierdza się, że ich wartość jest zbyt wysoka, zostaje ona odpowiednio wyrównana. Wyrównanie to jest również przeprowadzone przy uwzględnieniu uprawnień do płatności, które zostały w tym czasie przeniesione na innych rolników. Wysokość redukcji jest przeznaczona do rezerwy przysługującej danemu krajowi, o której mowa w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Uprawnienia do płatności są uznawane za przyznane od początku w wysokości wynikającej z wyrównania. 3. W przypadku gdy rolnik przeniósł jakiekolwiek uprawnienia do płatności bez przestrzegania przepisów art. 46 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, przeniesienie jest uznane za niebyłe. 4. Wypłacone nienależnie kwoty są odzyskiwane zgodnie z art. 73.”.”

21. Na str. 9 w art. 3 akapit pierwszy: zamiast: powinno być: „Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”, „Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 55 POZ 37 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 33 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 522) (1)

 • Dz. U. L55 - 31 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania oraz uchylająca decyzję 2003/70/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 492) (1)

 • Dz. U. L55 - 28 z 200723.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych w Grecji od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 448)

 • Dz. U. L55 - 27 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L55 - 26 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L55 - 24 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L55 - 20 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L55 - 19 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L55 - 17 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L55 - 14 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L55 - 13 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L55 - 11 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L55 - 9 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L55 - 7 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 200723.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.