Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 56 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 129/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. przewidujące bezcłowe traktowanie określonych aktywnych składników farmaceutycznych, noszących międzynarodową niezastrzeżoną nazwę (INN) Światowej Organizacji Zdrowia i określonych produktów używanych do wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych oraz zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87

Data ogłoszenia:2007-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 56 POZ 1

Strona 1 z 24
23.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 129/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. przewidujące bezcłowe traktowanie określonych aktywnych składników farmaceutycznych, noszących międzynarodową niezastrzeżoną nazwę (INN) Światowej Organizacji Zdrowia i określonych produktów używanych do wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych oraz zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

półproduktów używanych do produkcji i wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych powinna zostać objęta traktowaniem bezcłowym oraz że niektóre z tych półproduktów powinny zostać przeniesione do wykazu INN, a także że wykaz określonych przedrostków i przyrostków dla soli, estrów lub hydratów objętych INN powinien zostać rozszerzony.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ramach negocjacji Rundy Urugwajskiej Wspólnota oraz wiele krajów uzgodniło bezcłowe traktowanie produktów farmaceutycznych objętych działem 30 Zharmonizowanego Systemu (HS) oraz pozycjami HS 2936, 2937, 2939 i 2941, a także wskazanych aktywnych składników farmaceutycznych, noszących międzynarodową niezastrzeżoną nazwę (INN) Światowej Organizacji Zdrowia, określonych soli, estrów lub hydratów objętych INN oraz wskazanych półproduktów używanych do produkcji i wytwarzania gotowych produktów.

Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1) ustanowiono Nomenklaturą Scaloną („CN”) i określono konwencyjne stawki celne Wspólnej Taryfy Celnej.

(6)

W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Od dnia 1 stycznia 2007 r. Wspólnota rozszerza bezcłowe traktowanie na związki INN wymienione w załączniku I.

(2)

Wyniki dyskusji, jak wskazano w protokole dyskusji, zostały włączone do taryf celnych uczestników, załączonych do Protokołu z Marrakeszu do GATT 1994.

Artykuł 2

(3)

Uczestnicy doszli również do wniosku, że przedstawiciele członków WTO będących stronami protokołu dyskusji będą się spotykać pod auspicjami Rady WTO ds. Handlu Towarami, co do zasady przynajmniej raz na trzy lata, aby dokonać przeglądu zakresu objętych produktów, w celu objęcia zniesieniem ceł, w drodze konsensu, dodatkowych produktów farmaceutycznych.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. wykaz przedrostków i przyrostków, które w połączeniu z INN opisują sole, estry lub hydraty związków INN, kwalifikujące się również do bezcłowego traktowania, pod warunkiem że są sklasyfikowane w takiej samej 6-cyfrowej podpozycji HS jako odpowiedni INN, zostaje zastąpiony wykazem w załączniku II.

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1930/2006 (Dz.U. L 406 z 30.12.2006, str. 9).

(4)

W wyniku trzech takich przeglądów stwierdzono, że pewna liczba dodatkowych produktów objętych INN oraz

L 56/2

PL Artykuł 3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 5

23.2.2007

Od dnia 1 stycznia 2007 r. Wspólnota rozszerza bezcłowe traktowanie na półprodukty używane do produkcji i wytwarzania produktów farmaceutycznych wymienionych w załączniku III. Artykuł 4 Od dnia 1 stycznia 2007 r. półprodukty wymienione w załączniku IV nie korzystają z bezcłowego traktowania.

Załączniki 3, 4 i 6 sekcji II części trzeciej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 (Wykazy substancji farmaceutycznych, które kwalifikują się do bezcłowego traktowania), zostają odpowiednio zmienione. Artykuł 6 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 56 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.