Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i Królestwo Szwecji do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2007-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 10

L 57/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i Królestwo Szwecji do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2007/132/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Danię i Szwecję. Pismem z dnia 5 października 2006 r. Komisja zawiadomiła Danię i Szwecję, że posiada wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne w celu rozpatrzenia wniosków.

(3)

W pismach, które wpłynęły do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 22 marca 2006 r., Dania i Szwecja wystąpiły z wnioskami o przedłużenie okresu stosowania odstępstwa przyznanego obu krajom decyzją Rady 2000/91/WE z dnia 24 stycznia 2000 r. upoważniającą Królestwo Danii i Królestwo Szwecji do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2). Zgodnie z art. 27 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (3) pismem z dnia 4 października 2006 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wnioskach złożonych przez

Wnioski te dotyczą zasad odzyskiwania podatku od wartości dodanej (zwanego dalej „podatkiem VAT”) związanego z opłatami za korzystanie ze stałego połączenia między Danią i Szwecją przez cieśninę Öresund. Zgodnie z przepisami VAT dotyczącymi miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami, część podatku VAT związanego z opłatami za korzystanie z tego połączenia przypada na Danię, a część na Szwecję. W drodze odstępstwa od przepisów art. 17 dyrektywy 77/388/EWG, w brzmieniu określonym w art. 28f tej dyrektywy, zgodnie z którymi podatnicy muszą skorzystać z prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w tym państwie członkowskim, w którym podatek został zapłacony, Dania i Szwecja zostały upoważnione do dnia 31 grudnia 2006 r. do wprowadzenia środka specjalnego umożliwiającego podatnikom odzyskanie podatku VAT od organów skarbowych tylko jednego z tych państw. Ponieważ nie było możliwe przyjęcie przepisów na podstawie przedstawionego przez Komisję wniosku w sprawie dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do przepisów określających prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 17 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy 77/388/EWG oraz biorąc pod uwagę, że sytuacja prawna oraz stan faktyczny uzasadniające udzielenie upoważnienia przyznanego decyzją 2000/91/WE nie uległy zmianie, okres obowiązywania upoważnienia powinien zostać przedłużony na nowy okres czasu.

(4)

(2)

(5)

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/138/WE (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 92). (2) Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 38. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/65/WE (Dz.U. L 25 z 30.1.2003, str. 40). (3) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/98/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 129).

24.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/11

(6)

Dyrektywa 77/388/EWG została przekształcona i uchylona przez dyrektywę 2006/112/WE. Odesłania do przepisów tej pierwszej są uznawane za odesłania do tej drugiej. Odstępstwo nie ma negatywnego wpływu na zasoby własne Wspólnoty z tytułu podatku VAT. Mając na uwadze pilność sprawy, w celu uniknięcia luki prawnej, konieczne jest przyznanie wyjątku sześciotygodniowemu okresowi wspomnianemu w pkt I ust. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,

„Artykuł 2 Niniejsze upoważnienie wygasa dnia 31 grudnia 2013 r.”. Artykuł 2

(7)

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii i do Królestwa Szwecji.

(8)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2007 r. W imieniu Rady

P. STEINBRÜCK

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 2 decyzji 2000/91/WE otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 28 z 200724.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (  Dz.U. L 55 z 23.2.2007)

 • Dz. U. L57 - 27 z 200724.2.2007

  Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiającego refandcje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym (  Dz.U. L 55 z 23.2.2007)

 • Dz. U. L57 - 25 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 535) (1)

 • Dz. U. L57 - 23 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Bułgarii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 533) (1)

 • Dz. U. L57 - 20 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zmiany planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 527)

 • Dz. U. L57 - 14 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiająca Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

 • Dz. U. L57 - 12 z 200724.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Estonię, Słowenię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L57 - 9 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny)

 • Dz. U. L57 - 8 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1819/2004 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 dotyczące terminu potrzebnego na rozpatrzenie wniosku przed wydaniem niektórych pozwoleń na wywóz zbóż, ryżu i produktów zbożowych

 • Dz. U. L57 - 6 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 189/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2006/2007

 • Dz. U. L57 - 3 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L57 - 1 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.