Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Estonię, Słowenię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2007-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 12

Strona 1 z 2
L 57/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2007

DECYZJA RADY z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Estonię, Słowenię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2007/133/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

podatnicy rozliczają się z należnego podatku VAT od realizowanych przez nich dostaw po otrzymaniu zapłaty od klienta, na podstawie art. 10 ust. 2 akapit trzeci tiret drugie wspomnianej dyrektywy. Estonia wystąpiła z wnioskiem, aby możliwość stosowania metody kasowej była ograniczona do podatników uważanych zgodnie z prawem estońskim za osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 27 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (2) Zjednoczone Królestwo zostało upoważnione decyzją 97/375/WE (3), w drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 wspomnianej dyrektywy oraz celem zapewnienia podatnikom możliwości rozliczania podatku na podstawie środków zapłaconych i otrzymanych (metodą kasową), do zawieszenia prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT przez podatników, którzy na podstawie art. 10 ust. 2 akapit trzeci tiret drugie wspomnianej dyrektywy rozliczają się z należnego podatku VAT od realizowanych przez nich dostaw po otrzymaniu zapłaty od klienta, do czasu zapłacenia dostawcy kwoty naliczonego podatku VAT. W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 26 stycznia 2006 r., Zjednoczone Królestwo wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie o trzy lata tego odstępstwa. Zjednoczone Królestwo wystąpiło także o podwyższenie maksymalnej wysokości obrotu uprawniającej do korzystania z metody kasowej z 660 000 GBP do 1 350 000 GBP. W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 31 sierpnia 2006 r., Estonia wystąpiła z wnioskiem o przyznanie odstępstwa od art. 17 ust. 1 dyrektywy 77/388/EWG, zgodnie z którym podatnik mógłby odliczyć podatek VAT dopiero po zapłaceniu dostawcy. Zawieszenie możliwości odliczenia podatku dotyczyć będzie tylko metody kasowej, zgodnie z którą

W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 27 czerwca 2006 r., Słowenia wystąpiła z wnioskiem o przyznanie odstępstwa od art. 17 ust. 1 dyrektywy 77/388/EWG, zgodnie z którym podatnik mógłby odliczyć podatek VAT dopiero po zapłaceniu dostawcy. Zawieszenie możliwości odliczenia podatku dotyczyć będzie tylko metody kasowej, zgodnie z którą podatnicy rozliczają się z należnego podatku VAT od realizowanych przez nich dostaw po otrzymaniu zapłaty od klienta, na podstawie art. 10 ust. 2 akapit trzeci tiret drugie wspomnianej dyrektywy. Słowenia wystąpiła o ustalenie maksymalnej wysokości obrotu uprawniającej do korzystania z metody kasowej na poziomie 208 646 EUR.

(5)

(2)

W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 6 kwietnia 2006 r., Szwecja wystąpiła z wnioskiem o przyznanie odstępstwa od art. 17 ust. 1 dyrektywy 77/388/EWG, zgodnie z którym podatnik mógłby odliczyć podatek VAT dopiero po zapłaceniu dostawcy. Zawieszenie możliwości odliczenia podatku dotyczyć będzie tylko metody kasowej, zgodnie z którą podatnicy rozliczają się z należnego podatku VAT od realizowanych przez nich dostaw po otrzymaniu zapłaty od klienta, na podstawie art. 10 ust. 2 akapit trzeci tiret drugie wspomnianej dyrektywy. Szwecja wystąpiła o ustalenie maksymalnej wysokości obrotu uprawniającej do korzystania z metody kasowej na poziomie 3 000 000 SEK.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 28 z 200724.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (  Dz.U. L 55 z 23.2.2007)

 • Dz. U. L57 - 27 z 200724.2.2007

  Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiającego refandcje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym (  Dz.U. L 55 z 23.2.2007)

 • Dz. U. L57 - 25 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 535) (1)

 • Dz. U. L57 - 23 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Bułgarii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 533) (1)

 • Dz. U. L57 - 20 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zmiany planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 527)

 • Dz. U. L57 - 14 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiająca Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

 • Dz. U. L57 - 10 z 200724.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i Królestwo Szwecji do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L57 - 9 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny)

 • Dz. U. L57 - 8 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1819/2004 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 dotyczące terminu potrzebnego na rozpatrzenie wniosku przed wydaniem niektórych pozwoleń na wywóz zbóż, ryżu i produktów zbożowych

 • Dz. U. L57 - 6 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 189/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2006/2007

 • Dz. U. L57 - 3 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L57 - 1 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.