Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiająca Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

Data ogłoszenia:2007-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 14

Strona 1 z 4
L 57/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiająca Europejską Radę ds. Badań Naukowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/134/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

przez Komisję i działających we własnym imieniu, niezależnie od jakichkolwiek zewnętrznych wpływów. Powinna ona działać zgodnie z mandatem przewidzianym w art. 5 decyzji 2006/972/WE i wyłącznie na rzecz osiągnięcia celów naukowych, technologicznych i edukacyjnych programu szczegółowego „Pomysły”.


uwzględniając decyzję nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (1), w szczególności jej art. 2 i 3,

(5)

uwzględniając decyzję Rady 2006/972/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczącą programu szczegółowego „Pomysły” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2), w szczególności jej art. 4 ust. 2 i 3,

Rada naukowa powinna niezależnie wybrać sekretarza generalnego, który będzie działał na mocy udzielonego przez nią upoważnienia. Sekretarz generalny będzie między innymi wspierał radę naukową w zapewnieniu jej skutecznych kontaktów ze specjalną jednostką ds. realizacji i z Komisją, a także w monitorowaniu skutecznego wdrożenia jej strategii i stanowisk przez specjalną jednostkę ds. realizacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Zgodnie z siódmym programem ramowym celem programu szczegółowego „Pomysły” jest udzielanie wsparcia dla pionierskich badań inspirowanych przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki i inżynierii w zakresie wybranych przez nich zagadnień.

(7)

Rada naukowa powinna działać zgodnie z zasadami jakości pracy naukowej, niezależności, efektywności i przejrzystości. Komisja powinna pełnić rolę gwaranta niezależności i integralności rady naukowej oraz zapewniać jej właściwe funkcjonowanie.

(2)

Decyzja 2006/972/WE przewiduje, że Komisja powinna ustanowić Europejską Radę ds. Badań Naukowych (zwaną dalej „ERBN”), która powinna realizować program szczegółowy „Pomysły”.

Należy przewidzieć zasady ujawniania informacji przez członków rady naukowej bez uszczerbku dla przepisów dotyczących bezpieczeństwa załączonych do regulaminu wewnętrznego Komisji decyzją 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (3).

(3)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 decyzji 2006/972/WE w skład ERBN powinna wchodzić niezależna rada naukowa (zwana dalej „radą naukową”), której działanie ma wspomagać specjalna jednostka ds. realizacji.

(8)

(4)

Rada naukowa powinna składać się z uznanych naukowców, inżynierów i uczonych powoływanych

Dane osobowe dotyczące członków rady naukowej powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (4).

(1) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 224.

(3) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38). (4) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

24.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/15

(9)

W celu wyznaczenia członków założycieli rady naukowej powołano niezależny komitet roboczy wysokiego szczebla. Po szeroko zakrojonych konsultacjach prowadzonych w środowisku naukowców i uczonych komitet ten przedstawił zalecenia dotyczące, po pierwsze, czynników i kryteriów, które należy uwzględnić przy mianowaniu członków rady naukowej, a po drugie – zalecenia dotyczące samych członków założycieli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 28 z 200724.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (  Dz.U. L 55 z 23.2.2007)

 • Dz. U. L57 - 27 z 200724.2.2007

  Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiającego refandcje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym (  Dz.U. L 55 z 23.2.2007)

 • Dz. U. L57 - 25 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 535) (1)

 • Dz. U. L57 - 23 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Bułgarii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 533) (1)

 • Dz. U. L57 - 20 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zmiany planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 527)

 • Dz. U. L57 - 12 z 200724.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Estonię, Słowenię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L57 - 10 z 200724.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i Królestwo Szwecji do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L57 - 9 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny)

 • Dz. U. L57 - 8 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1819/2004 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 dotyczące terminu potrzebnego na rozpatrzenie wniosku przed wydaniem niektórych pozwoleń na wywóz zbóż, ryżu i produktów zbożowych

 • Dz. U. L57 - 6 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 189/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2006/2007

 • Dz. U. L57 - 3 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L57 - 1 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.