Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Bułgarii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 533) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 23

24.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 lutego 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Bułgarii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 533)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/136/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

środki przejściowe dotyczące identyfikacji owiec i kóz w Bułgarii.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1) określa zasady ustanawiania systemów identyfikacji i rejestracji owiec i kóz. Stanowi ono, że wszystkie zwierzęta urodzone w Bułgarii po dniu 1 stycznia 2007 r. muszą być identyfikowane za pomocą kolczyka oraz drugiego znaku noszącego ten sam osobny kod, który widnieje na kolczyku, w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy oraz w każdym przypadku zanim opuszczą one gospodarstwo urodzenia. Bułgaria przystąpiła do Wspólnoty dnia 1 stycznia 2007 r. W piśmie z dnia 17 listopada 2006 r. Bułgaria zwróciła się o przyznanie na okres jednego roku środków przejściowych dotyczących identyfikacji owiec i kóz, w trakcie którego zwierzęta powinny być znakowane wyłącznie pojedynczym kolczykiem, z wyjątkiem zwierząt wprowadzanych do handlu wewnątrzwspólnotowego lub przeznaczonych do wywozu do krajów trzecich. Zwierzęta takie powinny być identyfikowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi, z wyjątkiem tego, że środki identyfikacji przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 21/2004 mogą być stosowane w gospodarstwie innym niż gospodarstwo urodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia. W celu ułatwienia przejścia z systemu obecnie obowiązującego w Bułgarii na system wynikający ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 21/2004 należy ustanowić

Artykuł 1 Przedmiot

(1)

Niniejsza decyzja ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich zwierząt z gatunku owiec lub kóz hodowanych w gospodarstwach znajdujących się w Bułgarii („zwierzęta”).

Artykuł 2 Identyfikacja zwierząt w Bułgarii Wszystkie zwierzęta hodowane w gospodarstwie są identyfikowane, zanim opuszczą gospodarstwo urodzenia lub w ciągu dziewięciu miesięcy od daty urodzenia, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, przynajmniej jednym kolczykiem, na którym widnieje kod osobny dla każdego zwierzęcia, zgodnie z przepisami krajowymi.

(2)

Artykuł 3 Identyfikacja zwierząt przeznaczonych do handlu wewnątrzwspólnotowego lub na wywóz do krajów trzecich W stosownych przypadkach wszystkie zwierzęta przeznaczone do handlu wewnątrzwspólnotowego lub na wywóz do krajów trzecich są identyfikowane zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (WE) nr 21/2004, oprócz kolczyków stosowanych zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji.

(3)

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 21/2004, środki identyfikacji wymienione w tym przepisie mogą być stosowane w gospodarstwie pochodzenia, zgodnie z art. 2 lit. b) pkt 8 dyrektywy Rady 91/68/EWG (2).

(2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19.

(1) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

L 57/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2007

Artykuł 4 Wymóg dotyczący dokumentu przewozowego Dokumenty dotyczące przewozów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 21/2004, zawierają osobne dla każdego zwierzęcia kody przewidziane w art. 2 i 3 niniejszej decyzji. Artykuł 5 Stosowanie Niniejszą decyzję stosuje się od dnia wejścia w życie Aktu Przystąpienia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 6 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 28 z 200724.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (  Dz.U. L 55 z 23.2.2007)

 • Dz. U. L57 - 27 z 200724.2.2007

  Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiającego refandcje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym (  Dz.U. L 55 z 23.2.2007)

 • Dz. U. L57 - 25 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 535) (1)

 • Dz. U. L57 - 20 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zmiany planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 527)

 • Dz. U. L57 - 14 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiająca Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

 • Dz. U. L57 - 12 z 200724.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Estonię, Słowenię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L57 - 10 z 200724.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i Królestwo Szwecji do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L57 - 9 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny)

 • Dz. U. L57 - 8 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1819/2004 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 dotyczące terminu potrzebnego na rozpatrzenie wniosku przed wydaniem niektórych pozwoleń na wywóz zbóż, ryżu i produktów zbożowych

 • Dz. U. L57 - 6 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 189/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2006/2007

 • Dz. U. L57 - 3 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L57 - 1 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.