Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 189/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2006/2007

Data ogłoszenia:2007-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 6

Strona 1 z 2
L 57/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 189/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

preferencyjnymi (3) i w związku z tym wprowadzić odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1 lit. c) i lit. e) pkt i),


a także mając na uwadze, co następuje:

Aby ułatwić zarządzanie oraz zapewnić monitorowanie i kontrolę przywożonych ilości, okres ważności pozwoleń na przywóz cukru objętego zawieszeniem stosowania ceł przywozowych powinien zostać ograniczony do końca roku gospodarczego 2006/2007, a wydawanie pozwoleń zastrzeżone dla odbiorców cukru przemysłowego. Odbiorcy ci niekoniecznie prowadzą wymianę z państwami trzecimi, dlatego też należy wprowadzić odstępstwo od art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

(1)

Artykuł 26 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 przewiduje, że w celu zagwarantowania zaopatrzenia potrzebnego do wytwarzania produktów określonych w art. 13 ust. 2 tego rozporządzenia, Komisja może zawiesić, w całości lub częściowo, stosowanie ceł przywozowych dla pewnych ilości cukru.

(5)

Przepisy dotyczące zarządzania surowcem przemysłowym i obowiązki przedsiębiorstw przetwarzających określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 967/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (4) należy stosować do ilości przywożonych w ramach niniejszego rozporządzenia.

(2)

Aby zagwarantować zaopatrzenie potrzebne do wytwarzania produktów określonych w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, w interesie Wspólnoty leży całkowite zawieszenie w roku gospodarczym 2006/2007 ceł przywozowych na cukier przemysłowy przeznaczony do wytwarzania tych produktów.

(6)

Komitet Zarządzający ds. Cukru nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

(3)

Przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2) stosuje się bez uszczerbku dla dodatkowych warunków lub odstępstw, które mogłyby być ustanowione w rozporządzeniach sektorowych. W szczególności, aby zapewnić stałe zaopatrzenie na rynku wspólnotowym, należy utrzymać okresowość składania wniosków przewidzianą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zawieszenie ceł przywozowych 1. Zawiesza się stosowanie ceł przywozowych w roku gospodarczym 2006/2007 na cukier biały objęty kodem CN 1701 99 10 dla ilości 200 000 ton.

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 1). 2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. ( (3) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, str. 43).

2. Cukier przywożony w ramach niniejszego rozporządzenia wykorzystuje się bezpośrednio do wytwarzania produktów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 967/2006.

(4) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 57 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 28 z 200724.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (  Dz.U. L 55 z 23.2.2007)

 • Dz. U. L57 - 27 z 200724.2.2007

  Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiającego refandcje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym (  Dz.U. L 55 z 23.2.2007)

 • Dz. U. L57 - 25 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 535) (1)

 • Dz. U. L57 - 23 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Bułgarii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 533) (1)

 • Dz. U. L57 - 20 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zmiany planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 527)

 • Dz. U. L57 - 14 z 200724.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiająca Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

 • Dz. U. L57 - 12 z 200724.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Estonię, Słowenię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L57 - 10 z 200724.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i Królestwo Szwecji do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L57 - 9 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny)

 • Dz. U. L57 - 8 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1819/2004 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 dotyczące terminu potrzebnego na rozpatrzenie wniosku przed wydaniem niektórych pozwoleń na wywóz zbóż, ryżu i produktów zbożowych

 • Dz. U. L57 - 3 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L57 - 1 z 200724.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.