Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 192/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, Indonezji, Malezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu w następstwie przeglądu wygaśnięcia oraz częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2007-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 31

Przedsiębiorstwo utrzymywało, że praktyka ta miała na celu odzwierciedlenie niskiego stopnia wykorzystania jego zakładów produkcyjnych. Jednakże rzeczywiście poniesione koszty obejmują również przeklasyfikowane koszty ogólne zakładów. Fakt, że przedsiębiorstwo prowadziło działalność z wykorzystaniem ułamkowej części swoich całkowitych mocy produkcyjnych, nie oznacza, że koszty związane z eksploatacją tych zakładów nie są ponoszone. W rzeczywistość koszty te zostały ujęte w ewidencji księgowej przedsiębiorstwa, i ponieważ były bezpośrednio związane z produkcją podobnego produktu, dokonano stosownej korekty przedstawionych kosztów produkcji.


Wartość normalna, cena i margines dumpingu

(39)

eksportowa Cena eksportowa

(43)

Ponieważ u dwóch współpracujących przedsiębiorstw nie stwierdzono reprezentatywnej sprzedaży na rynek UE

(1) Rozporządzenie (WE) nr 2604/2000, motyw 125 i rozporządzenie (WE) nr 496/2002 (Dz.U. L 78 z 21.3.2002, str. 4), motyw 19.

W odniesieniu do tego samego producenta eksportującego ceny eksportowe zostały ustalone na podstawie cen rzeczywiście uiszczanych przez niepowiązanych klientów ze Wspólnoty zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

27.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/7

Porównanie

(44)

Aby zapewnić obiektywne porównanie, w stosownych i uzasadnionych przypadkach dokonano korekt pod względem różnic w kosztach transportu, ubezpieczenia, przeładunku, załadunku i kosztach dodatkowych oraz kosztach kredytu.

jeden współpracował z Komisją w ramach pierwotnego dochodzenia.

(51)

Margines dumpingu

(45)

Wielkości wywozu czterech producentów eksportujących oraz niezweryfikowane wielkości wywozu zgłoszonego przez Daehan Synthetic Fiber Co Ltd. stanowiły blisko 100 % całkowitego koreańskiego wywozu do Wspólnoty odnotowanego przez Eurostat w ODP.

Aby obliczyć margines dumpingu, średnie ważone wartości normalne porównano ze średnią ważoną ceną wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty.

(52)

Jak wspomniano w motywach 16 i 17, czterej współpracujący producenci eksportujący, którzy w pełni współpracowali w ramach dochodzenia, to: — SK Chemicals Co. Ltd., Seul,

(46)

Porównanie ujawniło istnienie dumpingu na poziomie ok. 5 % w przypadku jednego producenta eksportującego, który prowadził wywóz do Wspólnoty w ODP. Jednakże ponieważ przywożone ilości były bardzo małe, głównym przedmiotem analizy w tym przypadku będzie prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu.

— Huvis Corp., Seul (powiązany z SK Chemicals Co Ltd.), — KP Chemicals Corp., Seul, — Honam Petrochemicals Corp., Seul (powiązany z KP Chemicals Co Ltd).

Republika Korei Uwagi wstępne

(47) (53)

Należy przypomnieć, że przegląd okresowy ograniczał się do dumpingu w odniesieniu do przedsiębiorstw Daehan Synthetic Fiber Co Ltd., SK Chemicals Co Ltd. i KP Chemicals Corp. Od tych trzech przedsiębiorstw otrzymano kompletne odpowiedzi na kwestionariusz.

(54)

W celu uniknięcia obchodzenia środków w przyszłości, marginesy dumpingowe obliczono w odniesieniu do całej grupy przedsiębiorstw.

Wartość normalna W odniesieniu do wszystkich typów PET wywożonych przez koreańskich producentów eksportujących ustalenie wartości normalnej było możliwe na podstawie cen uiszczonych lub należnych w zwykłym obrocie handlowym od niezależnych klientów na rynku krajowym, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(48)

Ponadto zgłosiły się przedsiębiorstwa powiązane z jednym ze wspomnianych producentów eksportujących. W związku z tym odpowiedzi na kwestionariusz otrzymano również od producentów eksportujących Honam Petrochemicals i Huvis Corp.

Cena eksportowa

(49)

Przed przeprowadzeniem kontroli na miejscu przedsiębiorstwo Daehan Synthetic Fiber Co Ltd. poinformowało Komisję o swojej decyzji zaprzestania produkcji PET w Republice Korei. W wyniku tego przedsiębiorstwo zdecydowało się odwołać planowaną wizytę weryfikacyjną. Ponieważ tym samym przedsiębiorstwo to nie dotrzymało warunków współpracy w rozumieniu art. 18 rozporządzenia podstawowego, powinno zostać objęte rezydualnym marginesem dumpingu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 84 z 200727.2.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (  Dz.U. L 225 z 12 sierpnia 1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 3, str. 327)

 • Dz. U. L59 - 75 z 200727.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/12/WE z 26 lutego 2007 r. wprowadzająca zmiany do niektórych załączników dyrektywy Rady nr 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości penakonazolu, benomylu i karbendazymu (1)

 • Dz. U. L59 - 73 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L59 - 71 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L59 - 69 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L59 - 67 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L59 - 65 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L59 - 63 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L59 - 62 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L59 - 60 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 34 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 193/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.