Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 73

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2007-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 73

27.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/73

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 201/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W dniu 6 lutego 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ zmienił wykaz osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne jednostki objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

L 59/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.2.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się następujące zmiany: (1) Wpis „Khawa Panga Mandro (alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa). Data urodzenia: 20.8.1973 r. Miejsce urodzenia: Bunia, Demokratyczna Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Były przewodniczący PUSIC. Przebywa w więzieniu w Bunii od kwietnia 2005 r.” otrzymuje brzmienie: „Khawa Panga Mandro (alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa, g) Mandro Panga Kahwa, h) Yves Khawa Panga Mandro). Data urodzenia: 20.8.1973 r. Miejsce urodzenia: Bunia, Demokratyczna Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Były przewodniczący PUSIC. Przebywa w więzieniu w Bunii od kwietnia 2005 r.” (2) Wpis „Douglas Mpano. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Przebywa w Goma. Dyrektor Compagnie Aérienne des Grands Lacs oraz Great Lakes Business Company.” otrzymuje brzmienie: „Iruta Douglas Mpamo (alias a) Mpano, b) Douglas Iruta Mpamo). Zamieszkały: Bld Kanyamuhanga 52, Goma, Demokratyczna Republika Konga. Data urodzenia: a) 28.12.1965 r., b) 29.12.1965 r. Miejsce urodzenia: a) Bashali, Masisi (według daty urodzenia a)), b) Goma, Demokratyczna Republika Konga (dawniej Zair) (odnośnie do daty urodzenia b)). Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Właściciel/dyrektor Compagnie Aérienne des Grands Lacs oraz Great Lakes Business Company.” (3) Wpis „Dr Ignace Murwanashyaka (alias Ignace). Data urodzenia: 14.5.1963 r. Miejsce urodzenia: Butera, Rwanda. Obywatelstwo: rwandyjskie. Dalsze informacje: Przewodniczący FDLR. Mieszkający na stałe w Niemczech.” otrzymuje brzmienie: „Dr Ignace Murwanashyaka (alias Ignace). Data urodzenia: 14.5.1963 r. Miejsce urodzenia: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda. Obywatelstwo: rwandyjskie. Dalsze informacje: Przewodniczący FDLR. Mieszkający na stałe w Niemczech.” (4) Wpis „Laurent Nkunda (alias a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) General Nkunda). Data urodzenia: 6.2.1967 r. Miejsce urodzenia: North Kivu/Rutshuru, Demokratyczna Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Były generał RCD-G. Jego obecne miejsce pobytu nie jest znane. Widziany w Rwandzie i w Goma.” otrzymuje brzmienie: „Laurent Nkunda (alias a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) Laurent Nkunda Batware, e) General Nkunda). Data urodzenia: a) 6.2.1967 r., b) 2.2.1967 r. Miejsce urodzenia: North Kivu/Rutshuru, Demokratyczna Republika Konga (według daty urodzenia a)). Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Były generał RCD-G. Założyciel Narodowego Kongresu Obrony Ludu w 2006 r.; w latach 1998–2006 członek zarządu RCD-G; w latach 1992-1998 członek zarządu RPF. Obecne miejsce pobytu nieznane. Widziany w Rwandzie i w Goma.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 73 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 84 z 200727.2.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (  Dz.U. L 225 z 12 sierpnia 1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 3, str. 327)

 • Dz. U. L59 - 75 z 200727.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/12/WE z 26 lutego 2007 r. wprowadzająca zmiany do niektórych załączników dyrektywy Rady nr 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości penakonazolu, benomylu i karbendazymu (1)

 • Dz. U. L59 - 71 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L59 - 69 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L59 - 67 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L59 - 65 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L59 - 63 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L59 - 62 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L59 - 60 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 34 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 193/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

 • Dz. U. L59 - 1 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 192/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, Indonezji, Malezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu w następstwie przeglądu wygaśnięcia oraz częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.