Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 6 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. zmieniające po raz 74. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-01-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 6 POZ 6

L 6/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.1.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 14/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. zmieniające po raz 74. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu (1), wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie, w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 12 grudnia 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzenie to musi wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów ekonomicznych wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1823/2006 (Dz.U. L 351 z 13.12.2006, str. 9).

11.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/7

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: Do tytułu „Osoby fizyczne” dodaje się następujący wpis: „Mohammed Al Ghabra. Adres: East London, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 1.6.1980 r. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Obywatelstwo: brytyjskie. Nr paszportu: 094629366 (Zjednoczone Królestwo).”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 6 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 10 z 200711.1.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (  Dz.U. L 246 z 20.7.2004)

 • Dz. U. L6 - 9 z 200711.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L6 - 8 z 200711.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 15/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L6 - 3 z 200711.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 13/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 1 do 5 stycznia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L6 - 1 z 200711.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 12/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.