Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 6 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 15/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

Data ogłoszenia:2007-01-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 6 POZ 8

L 6/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.1.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 15/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości objętych wnioskami. Należy również zaprzestać wydawania pozwoleń na przywóz w ramach rozporządzenia (WE) nr 969/2006 w okresie bieżącego podokresu obowiązywania kontyngentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz kukurydzy objęty kontyngentem, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 969/2006, złożony w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2007 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, podlega wydaniu pozwolenia na ilości objęte wnioskiem pomnożone przez współczynnik przydziału w wysokości 0,960088 %. 2. W bieżącym podokresie obowiązywania kontyngentu zawiesza się wydawanie pozwoleń na ilości wnioskowane od dnia 8 stycznia 2007 r. godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2006 (3) otworzyło roczny kontyngent taryfowy na przywóz 242 074 ton kukurydzy (numer porządkowy 09.4131). W art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 969/2006 ustalono ilość ton dla podokresu nr 1 na 121 037 ton na okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 969/2006 wynika, że wnioski złożone w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2007 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, dotyczą ilości większych niż ilości dostępne. Należy zatem określić, w jakiej mierze pozwolenia na przywóz mogą

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). 2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. ( (3) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 44. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2022/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 70).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 6 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 10 z 200711.1.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (  Dz.U. L 246 z 20.7.2004)

 • Dz. U. L6 - 9 z 200711.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L6 - 6 z 200711.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. zmieniające po raz 74. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L6 - 3 z 200711.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 13/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 1 do 5 stycznia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L6 - 1 z 200711.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 12/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.