Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 60 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Trzeci protokół ze sprostowania do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (państwami członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 236 z 23.9.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 60 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 7

3. W odniesieniu do zawodów medycznych i pokrewnych oraz farmaceutycznych stopniowe znoszenie ograniczeń zależy od koordynacji warunków ich wykonywania w różnych Państwach Członkowskich. 2. Komisja i pozostałe Państwa Członkowskie powinny być informowane o takich środkach ochronnych najpóźniej w chwili ich wejścia w życie. 3. Po wydaniu opinii przez Komisję i po konsultacji z Komitetem Walutowym, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować, że zainteresowane Państwo Członkowskie powinno zmienić, zawiesić lub znieść powyższe środki ochronne. W wyborze środków pierwszeństwo powinno być przyznane środkom powodującym najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu wspólnego rynku oraz które uwzględniają potrzebę możliwie jak najszybszego wprowadzenia wspólnej taryfy celnej. Skargi przewidziane w niniejszym artykule powinny być wniesione w terminie dwóch miesięcy, stosownie do przypadku, od daty publikacji aktu lub jego notyfikowania skarżącemu lub, w razie ich braku, od daty powzięcia przez niego wiadomości o tym akcie.


Jednomyślność jest wymagana w kwestiach, które chociażby w jednym z Państw Członkowskich wymagają uregulowania w formie ustawy, jak również w sprawach dotyczących bezpieczeństwa oszczędzania, w szczególności odnoszących się do przyznawania kredytów oraz do zawodów związanych z bankowością, a także dotyczących warunków wykonywania w różnych Państwach Członkowskich zawodów medycznych i paramedycznych oraz farmaceutycznych. 3. W odniesieniu do zawodów medycznych i paramedycznych oraz farmaceutycznych, stopniowe znoszenie ograniczeń zależy od koordynacji warunków ich wykonywania w różnych Państwach Członkowskich. 2. Komisja i pozostałe Państwa Członkowskie są informowane o takich środkach ochronnych najpóźniej w chwili ich wejścia w życie. 3. Po wydaniu opinii przez Komisję i po konsultacji z Komitetem Walutowym, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować, że zainteresowane Państwo Członkowskie zmienia, zawiesza lub znosi powyższe środki ochronne.

Artykuł 57 ustęp 3

Artykuł 109 ustęp 2 zdanie pierwsze

Artykuł 109 ustęp 3

Artykuł 115 akapit trzeci

W wyborze środków pierwszeństwo jest przyznane środkom powodującym najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu wspólnego rynku oraz które uwzględniają potrzebę możliwie jak najszybszego wprowadzenia wspólnej taryfy celnej. Skargi przewidziane w niniejszym artykule wnosi się w terminie dwóch miesięcy, stosownie do przypadku, od daty publikacji aktu lub jego notyfikowania skarżącemu lub, w razie ich braku, od daty powzięcia przez niego wiadomości o tym akcie.

Artykuł 173 akapit piąty

27.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/3

Artykuł

Zamiast:

Powinno być:

Artykuł 187

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości podlegają wykonaniu na warunkach określonych w artykule 192.

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości podlegają wykonaniu na warunkach określonych w artykule 192.

b)

Traktat o Unii Europejskiej (1992)

Artykuł Zamiast: Powinno być:

Artykuł G litera D punkt 25 ustalający brzmienie artykułu 109i ustęp 2 zdanie pierwsze

2. Komisja i pozostałe Państwa Członkowskie powinny być informowane o takich środkach ochronnych najpóźniej w chwili ich wejścia w życie. 3. Po wydaniu opinii przez Komisję i po konsultacji z komitetem określonym w artykule 109c, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować, że zainteresowane Państwo Członkowskie powinno zmienić, zawiesić lub znieść powyższe środki ochronne. W wyborze środków pierwszeństwo powinno być przyznane środkom powodującym najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu wspólnego rynku.

2. Komisja i pozostałe Państwa Członkowskie są informowane o takich środkach ochronnych najpóźniej w chwili ich wejścia w życie. Po wydaniu opinii przez Komisję i po konsultacji z komitetem określonym w artykule 109c, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować, że zainteresowane Państwo Członkowskie zmienia, zawiesza lub znosi powyższe środki ochronne. W wyborze środków pierwszeństwo jest przyznane środkom powodującym najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu wspólnego rynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 60 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.