Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

Data ogłoszenia:2007-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 15

28.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 206/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające stosowania w sprawie w wyniku rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) w odniesieniu do danego numeru porządkowego kontyngentu według kodów CN lub ich grup.


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (1), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do celów statystycznych pozwolenia wydane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2247/2003 powinny określać ilości dla każdego kodu CN lub ich grupy.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2247/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Wołowego i Cielęcego,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 (2) otwiera na zasadzie wieloletniej dla okresów od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia kontyngent na przywóz niektórych produktów w sektorze wołowiny i cielęciny pochodzących z państw AKP. Produkty kwalifikujące się do przywozu w ramach tego kontyngentu są wymienione w załączniku I do wymienionego rozporządzenia. Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (3) stanowi, że wnioskodawcy ubiegający się o pozwolenie na przywóz składają nie więcej niż jeden wniosek o pozwolenie na przywóz w odniesieniu do danego numeru porządkowego kontyngentu na dany okres lub podokres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego. Ponadto art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (4) stanowi, że bez uszczerbku dla bardziej szczegółowych przepisów, wnioski o udzielenie pozwolenia składane są na produkty jednej pozycji Nomenklatury Scalonej lub jednej z grup pozycji Nomenklatury Scalonej, wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia. Mając na uwadze szeroki zakres produktów, które mogą być przywożone w ramach rozporządzenia (WE) nr 2247/2003, wnioskodawcy powinni móc podzielić swój jednolity wniosek

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2247/2003 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1) w art. 4 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: „Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1445/95, wnioski złożone w odniesieniu do jednego numeru porządkowego kontyngentu mogą dotyczyć jednego lub wielu produktów objętych kodami CN lub ich grupami wymienionymi w załączniku I do wymienionego rozporządzenia. W przypadku gdy wnioski dotyczą wielu kodów CN, określa się odpowiednie ilości, o które się wnioskuje w odniesieniu do każdego kodu CN lub ich grupy. We wszystkich przypadkach wszystkie kody CN i ich opisy powinny być wpisane odpowiednio w rubryce 16 i 15 wniosków o pozwolenia i pozwoleń.”;

2) w art. 5 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: „Każde wydane pozwolenie określa ilości odpowiednie dla każdego kodu CN lub ich grupy.”.

(1) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5. (2) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006, str. 30). Sprostowanie w Dz.U. L 47 z 16.2.2007, str. 21. (3) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. (4) Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 61/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 49 z 200728.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/140/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L61 - 47 z 200728.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2007 r. upoważniająca do czasowego wyłączenia z zakresu stosowania przepisów art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu do stosowania i wprowadzania do obrotu HCFC-225cb wykorzystywanego w produkcji fluoropolimerów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 556)

 • Dz. U. L61 - 29 z 200728.2.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Islandii w sprawie preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L61 - 28 z 200728.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L61 - 24 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do informacji finansowych, jakie muszą zawierać prospekty emisyjne emitentów o złożonej historii finansowej lub tych, którzy poczynili znaczące zobowiązania finansowe (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L61 - 21 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L61 - 19 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. dostosowujące, w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L61 - 17 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L61 - 10 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 5 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L61 - 3 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 958/2006 i (WE) nr 38/2007 w celu zniesienia refundacji wywozowych dla niektórych miejsc przeznaczenia

 • Dz. U. L61 - 1 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.