Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 24 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do informacji finansowych, jakie muszą zawierać prospekty emisyjne emitentów o złożonej historii finansowej lub tych, którzy poczynili znaczące zobowiązania finansowe (1)

Data ogłoszenia:2007-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 24 - Strona 4

Strona 4 z 4

d) możliwości uzyskania przez emitenta informacji finansowych dotyczących innej jednostki bez nadmiernych nakładów.

Jeśli wymóg określony w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2003/71/WE może w danym przypadku zostać spełniony na różne sposoby, pierwszeństwo ma ten, który jest najmniej kosztowny lub uciążliwy.

3. Ustęp 1 nie narusza określonej przepisami prawa krajowego odpowiedzialności innych osób za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym, w tym osób wymienionych w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2003/71/WE. Osoby te są w szczególności odpowiedzialne za włączenie do dokumentu rejestracyjnego wszelkich informacji wymaganych przez właściwy organ zgodnie z ust. 1.


Te informacje finansowe mogą obejmować informacje pro forma przygotowane zgodnie z załącznikiem II. W tym przypadku, jeśli emitent poczynił znaczące zobowiązania finansowe, te informacje pro forma muszą przedstawiać przewidywane skutki transakcji, do której zobowiązał się emitent, odniesienia do terminu »transakcja« w załączniku II należy rozumieć odpowiednio.

4. Do celów ust. 1 emitent jest uznawany za emitenta o złożonej historii finansowej, jeśli spełnia wszystkie poniższe warunki:

2. Każde żądanie na podstawie ust. 1 w odniesieniu do zakresu informacji finansowych oraz stosowanych zasad rachunkowości i badania sprawozdań finansowych właściwy

a) w momencie sporządzenia prospektu emisyjnego historyczne informacje finansowe, które emitent jest zobowiązany przedstawić zgodnie z pkt 20.1 załącznika I, niedokładnie przedstawiają sytuację całej zorganizowanej działalności gospodarczej emitenta;

28.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/27

b) niedokładność ta wpływa na możliwość dokonania przez inwestorów przemyślanej oceny, o której mowa w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2003/71/WE; oraz c) informacje dotyczące zorganizowanej działalności gospodarczej emitenta, które są niezbędne dla dokonania przez inwestorów takiej oceny, zawarte są w informacjach finansowych innej jednostki. 5. Do celów ust. 1 emitent jest uznawany za emitenta, który poczynił znaczące zobowiązania finansowe, jeśli zawarł wiążące porozumienie w sprawie dokonania transakcji, której dokonanie prawdopodobnie spowoduje znaczącą zmianę brutto. Fakt, że takie porozumienie uzależnia dokonanie transakcji od spełnienia określonych warunków, w tym uzyskania zgody organu regulacyjnego, nie stanowi przeszkody dla uznania porozumienia za wiążące, jeśli spełnienie tych warunków wydaje się w zasadzie pewne. W szczególności porozumienie jest uznawane za wiążące, jeśli uzależnia dokonanie transakcji od wyniku oferty papierów wartościowych, których dotyczy prospekt emisyjny, lub – w przypadku przedstawienia oferty przejęcia – oferta papierów wartościowych, których dotyczy prospekt emisyjny, służy sfinansowaniu tego przejęcia. 6. Do celów ust. 5 niniejszego artykułu oraz pkt 20.2 załącznika I znacząca zmiana brutto oznacza zmianę o więcej niż 25 % w odniesieniu do przynajmniej jednego

wskaźnika wielkości zorganizowanej działalności gospodarczej emitenta.”; 3) W załączniku I pkt 20.1 akapit pierwszy oraz w załączniku X pkt 20.1 i 20.1bis po pierwszym zdaniu dodaje się każdorazowo zdanie w brzmieniu: „Jeśli emitent w okresie, za który wymagane są historyczne informacje finansowe, dokonał zmiany dnia bilansowego, zbadane przez biegłego rewidenta historyczne informacje finansowe obejmują przynajmniej 36 miesięcy lub cały okres prowadzenia działalności przez emitenta, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy.”; 4) w załączniku IV pkt 13.1 akapit pierwszy, w załączniku VII pkt 8.2 i 8.2bis, w załączniku IX pkt 11.1 oraz w załączniku XI pkt 11.1 po pierwszym zdaniu dodaje się każdorazowo zdanie w brzmieniu: „Jeśli emitent w okresie, za który wymagane są historyczne informacje finansowe, dokonał zmiany dnia bilansowego, zbadane przez biegłego rewidenta historyczne informacje finansowe obejmują przynajmniej 24 miesiące lub cały okres prowadzenia działalności przez emitenta, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy.”. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 24 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 49 z 200728.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/140/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L61 - 47 z 200728.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2007 r. upoważniająca do czasowego wyłączenia z zakresu stosowania przepisów art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu do stosowania i wprowadzania do obrotu HCFC-225cb wykorzystywanego w produkcji fluoropolimerów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 556)

 • Dz. U. L61 - 29 z 200728.2.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Islandii w sprawie preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L61 - 28 z 200728.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L61 - 23 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L61 - 21 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L61 - 19 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. dostosowujące, w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L61 - 17 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L61 - 15 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L61 - 10 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 5 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L61 - 3 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 958/2006 i (WE) nr 38/2007 w celu zniesienia refundacji wywozowych dla niektórych miejsc przeznaczenia

 • Dz. U. L61 - 1 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.