Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 29

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Islandii w sprawie preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Data ogłoszenia:2007-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 29

Strona 1 z 10
28.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/29

POROZUMIENIE w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Islandii w sprawie preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym A. List Wspólnoty Europejskiej Bruksela, … Szanowny Panie, Mam zaszczyt nawiązać do negocjacji handlowych między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii prowadzonych w okresie od dnia 6 marca 2005 r. do dnia 14 grudnia 2006 r., które zostały podjęte na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i których przedmiotem były produkty rolne. Chcąc wspierać harmonijny rozwój wzajemnego handlu między Stronami, Wspólnota Europejska i Republika Islandii zgodziły się na wprowadzenie dodatkowych dwustronnych preferencji handlowych w odniesieniu do produktów rolnych, uwzględniając przy tym należycie politykę rolną i sytuację panującą w sektorze rolnym obu Stron, w tym zmiany w handlu dwustronnym oraz w handlu z innymi partnerami. Niniejszym potwierdzam następujący wynik negocjacji: 1. Od dnia 1 marca 2007 r. Wspólnota Europejska i Republika Islandii na zasadzie wzajemności skonsolidują na poziomie dwustronnym obowiązujące pozycje objęte zerową stawką celną (w ramach stosowanych ceł lub obowiązujących koncesji) oraz zniosą, na zasadzie wzajemności, cła na dwustronny przywóz, jeżeli stawka celna jeszcze nie jest zerowa, w odniesieniu do wszystkich produktów wymienionych w załączniku I i pochodzących z obszaru obu Stron. 2. Od dnia 1 marca 2007 r. Wspólnota Europejska otworzy kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty produktów pochodzących z Islandii wymienionych w załączniku II. 3. Od dnia 1 marca 2007 r. Republika Islandii otworzy kontyngenty taryfowe na przywóz do Islandii produktów pochodzących z Wspólnoty wymienionych w załączniku III. 4. Od dnia 1 marca 2007 r. Republika Islandii przyzna Wspólnocie Europejskiej preferencyjne stawki celne wymienione w załączniku IV. Za sprawą powyższych koncesji dwustronnych zastąpione i połączone zostają wszystkie obecnie obowiązujące koncesje dwustronne dotyczące produktów rolnych wynikające z zastosowania art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1). 5. Republika Islandii zgadza się odstąpić od jednostronnych i tymczasowych obniżek stawek celnych na produkty rolne stosowanych erga omnes, wprowadzonych w 2002 r., przedłużanych dotychczas co roku. 6. Postanowienia Protokołu 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii (2) dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy stosuje się mutatis mutandis do produktów wymienionych w załącznikach I, II, III i IV. 7. Strony podejmą kroki mające na celu zapewnienie, aby obopólnie przyznanym korzyściom nie zagrażały inne restrykcyjne środki przywozowe.


(1) Decyzja Decyzja Decyzja Decyzja (2) Decyzja Rady 81/359/EWG z dnia 28 kwietnia 1981 r. (Dz.U. L 137 z 23.5.1981, str. 1). Rady 93/239/EWG z dnia 15 marca 1993 r. (Dz.U. L 109 z 1.5.1993, str. 1). Rady 93/736/WE z dnia 13 grudnia 1993 r. (Dz.U. L 346 z 31.12.1993, str. 16). Rady 95/582/WE z dnia 20 grudnia 1995 r. (Dz.U. L 327 z 30.12.1995, str. 17). nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE–Islandia z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz.U. L 131 z 18.5.2006, str. 1).

L 61/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2007

8. Strony zgadzają się na podjęcie koniecznych kroków w celu zapewnienia takiego zarządzania kontyngentami taryfowymi, które umożliwi prowadzenie regularnego przywozu i faktyczny przywóz ustalonych ilości. 9. Strony zgadzają się dążyć do upowszechniania handlu produktami przyjaznymi dla środowiska oraz produktami z oznaczeniem geograficznym. Strony zgadzają się także na podjęcie dalszych rozmów dwustronnych służących lepszemu zrozumieniu prawodawstwa i procedur rejestracyjnych Stron w celu znalezienia sposobu na zwiększenie ochrony oznaczeń geograficznych na terytorium obu Stron.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 49 z 200728.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/140/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L61 - 47 z 200728.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2007 r. upoważniająca do czasowego wyłączenia z zakresu stosowania przepisów art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu do stosowania i wprowadzania do obrotu HCFC-225cb wykorzystywanego w produkcji fluoropolimerów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 556)

 • Dz. U. L61 - 28 z 200728.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L61 - 24 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do informacji finansowych, jakie muszą zawierać prospekty emisyjne emitentów o złożonej historii finansowej lub tych, którzy poczynili znaczące zobowiązania finansowe (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L61 - 21 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L61 - 19 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. dostosowujące, w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L61 - 17 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L61 - 15 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L61 - 10 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 5 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L61 - 3 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 958/2006 i (WE) nr 38/2007 w celu zniesienia refundacji wywozowych dla niektórych miejsc przeznaczenia

 • Dz. U. L61 - 1 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.