Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 958/2006 i (WE) nr 38/2007 w celu zniesienia refundacji wywozowych dla niektórych miejsc przeznaczenia

Data ogłoszenia:2007-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 3

28.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 203/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 958/2006 i (WE) nr 38/2007 w celu zniesienia refundacji wywozowych dla niektórych miejsc przeznaczenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

korzysta obecnie ze szczególnie uprzywilejowanej pozycji konkurencyjnej. Refundacje wywozowe do tych miejsc przeznaczenia powinny być zatem zniesione.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1 lit. g),

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 958/2006 oraz (WE) nr 38/2007.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 958/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. dotyczącego stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 (2) otwiera stały przetarg w celu określenia refundacji wywozowych na cukier biały objęty kodem CN 1701 99 10 do wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (3), Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Rumunii.

Z uwagi na terminy przedstawiania ofert przetargowych określone w rozporządzeniach (WE) nr 958/2006 oraz (WE) nr 38/2007 niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie natychmiastowym. Aby jednak zachować prawa oferentów, którzy przedstawili swoje oferty w terminie wcześniejszym, powinno być ono stosowane jedynie w odniesieniu do ofert przedstawionych po jego wejściu w życie.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(2)

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 38/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. otwierającego przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz (4) wymienione agencje interwencyjne oferują na sprzedaż z przeznaczeniem na wywóz do wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyłączeniem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry, w drodze przetargu stałego, całkowitą ilość wynoszącą 852 681 ton cukru przyjętego do skupu interwencyjnego i przeznaczonego na wywóz.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 958/2006 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(3)

Zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 refundacje wywozowe mogą zostać ustalone w celu zmniejszenia luki konkurencyjnej między wywozem Wspólnoty a wywozem państw trzecich. Wywóz wspólnotowy do niektórych bliskich miejsc przeznaczenia i do krajów trzecich, przyznający produktom wspólnotowym preferencyjne traktowanie w przywozie,

„1. Przeprowadza się stały przetarg w celu określenia refundacji wywozowych na cukier biały objęty kodem CN 1701 99 10 do wszystkich miejsc przeznaczenia z wyjątkiem Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Państwa Watykańskiego, Liechtensteinu, gmin Livigno oraz Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych oraz obszarów Cypru, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli, Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii (*), Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Podczas trwania stałego przetargu prowadzone są przetargi częściowe.

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 1). 2) Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 49. ( (3) W tym Kosowo, według określenia zawartego w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r. (4) Dz.U. L 11 z 18.1.2007, str. 4.

___________ (*) W tym Kosowo, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.”.

L 61/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2007

Artykuł 2 Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 38/2007 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji oferują w drodze przetargu na sprzedaż z przeznaczeniem na wywóz do wszystkich miejsc przeznaczenia z wyjątkiem Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Państwa Watykańskiego, Liechtensteinu, gmin Livigno oraz Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych oraz obszarów Cypru, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli, Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii (*) i Czanorgóry całkowitą ilość wynoszącą

852 681 ton cukru przyjętego do skupu interwencyjnego i przeznaczonego na wywóz. Ilości maksymalne, o których mowa, są podane w załączniku I w podziale na państwa członkowskie. ___________ (*) W tym Kosowo, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.”. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ma ono zastosowanie jedynie w odniesieniu do ofert złożonych po tej dacie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 49 z 200728.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/140/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L61 - 47 z 200728.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2007 r. upoważniająca do czasowego wyłączenia z zakresu stosowania przepisów art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu do stosowania i wprowadzania do obrotu HCFC-225cb wykorzystywanego w produkcji fluoropolimerów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 556)

 • Dz. U. L61 - 29 z 200728.2.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Islandii w sprawie preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L61 - 28 z 200728.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L61 - 24 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do informacji finansowych, jakie muszą zawierać prospekty emisyjne emitentów o złożonej historii finansowej lub tych, którzy poczynili znaczące zobowiązania finansowe (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L61 - 21 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L61 - 19 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. dostosowujące, w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L61 - 17 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L61 - 15 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L61 - 10 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 5 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L61 - 1 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.