Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2007 r. upoważniająca do czasowego wyłączenia z zakresu stosowania przepisów art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu do stosowania i wprowadzania do obrotu HCFC-225cb wykorzystywanego w produkcji fluoropolimerów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 556)

Data ogłoszenia:2007-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 47

28.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/47

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lutego 2007 r. upoważniająca do czasowego wyłączenia z zakresu stosowania przepisów art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu do stosowania i wprowadzania do obrotu HCFC-225cb wykorzystywanego w produkcji fluoropolimerów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 556)


(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2007/139/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 5 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dostępna żadna alternatywna substancja lub technologia osiągalna z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia oraz że w tym konkretnym przypadku czasowe stosowanie HCFC-225cb jest nieodzowne. Należy zatem zezwolić na czasowe wyłączenie w celu stosowania i wprowadzania do obrotu HCFC-225cb.

(5)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 stosowanie i wprowadzanie do obrotu wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFCs) jest zabronione. W dniu 14 lutego 2006 r. właściwy organ Zjednoczonego Królestwa złożył wniosek o czasowe wyłączenie do dnia 31 grudnia 2010 r. na mocy art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 dla firmy AGC Chemicals Europe, Ltd. Firma AGC Chemicals Europe, Ltd. (dalej zwana ASAHI) jest dostawcą fluorowanej żywicy etyleno-tetrafluoroetylenowej (ETFE), wykorzystywanej jako materiał izolacyjny przewodów elektrycznych oraz jako surowiec przy produkcji filmów. Intensywne badania mające na celu zidentyfikowanie substancji niezubożającej warstwy ozonowej alternatywnej dla HCFC-225cb, prowadzone z dużym zaangażowaniem przez ASAHI, wykazują znaczny postęp. Jako substancję alternatywną proponuje się metanol, lecz proces wymaga dalszych prac badawczo-rozwojowych, zanim substancja ta będzie mogła być wykorzystywana w zastępstwie HCFC-225cb. W trakcie obecnie stosowanego procesu HCFC-225cb podlega recyklingowi, a pozostałości HCFC-225cb są odzyskiwane. Przedostawanie się substancji do atmosfery jest ograniczone do minimum. Komisja starannie zbadała techniczne i ekonomiczne aspekty produkcji fluoropolimerów dla celów opisanych przez ASAHI i stwierdziła, że w chwili obecnej nie jest

(2)

W swoim wniosku o zezwolenie na wyłączenie ASAHI zaproponowała rozwiązanie alternatywne i zobowiązała się do wdrożenia go przed upływem terminu ważności wyłączenia. Należy zatem ustanowić przepis zobowiązujący właściwy organ do przedstawienia sprawozdania z wyników stosowania odpowiedniego rozwiązania alternatywnego. Należy również ustanowić przepisy zobowiązujące Zjednoczone Królestwo do monitorowania procesu wdrażania oraz zapewniające automatyczne zakończenie wyłączenia w przypadku pełnego wdrożenia rozwiązania alternatywnego. Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 nakłada wymóg odzyskiwania substancji zubożających warstwę ozonową. Na mocy tego artykułu pozostałości HCFC225cb po zakończeniu procesu są odzyskiwane z instalacji zgodnie z art. 16 w sposób określony w tym artykule. Nie mogą one być wprowadzane do obrotu na rynku WE i z tego względu muszą zostać zwrócone producentowi, jak to przewiduje ASAHI. Środki przewidziane w niniejszej decyzji zgodne są z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000,

(6)

(3)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od przepisów art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000, upoważnia się Zjednoczone Królestwo do udzielenia pozwolenia na stosowanie i wprowadzanie do obrotu przez firmę AGC Chemicals Europe, Ltd. (zwaną ASAHI) substancji HCFC-225cb w charakterze przenośnika łańcucha i rozpuszczalnika pomocniczego w procesie produkcji żywicy etyleno-tetrafluoroetylenowej w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r.

(4)

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

L 61/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2007

Ilość HCFC-225cb objęta pozwoleniem nie przekracza 2,1 tony ODP. Artykuł 2 Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r. Zjednoczone Królestwo przedstawi Komisji sprawozdanie na temat dostępności i gotowości do stosowania alternatywnej substancji proponowanej przez ASAHI. W świetle tego sprawozdania Komisja rozważy możliwość skrócenia okresu stosowania i wprowadzania do obrotu substancji HCFC-225cb, o którym mowa w art. 1. Jeśli alternatywna substancja zacznie być stosowana zamiast HCFC-225cb przed dniem 31 grudnia 2010 r., to wyłączenie, na które zezwalają przepisy art. 1, traci moc od dnia, w którym zacznie się w ten sposób stosować tę alternatywną substancję.

Artykuł 3 Zjednoczone Królestwo zapewnia, że w momencie wygaśnięcia wyłączenia ASAHI odzyska wszelkie pozostałości HCFC-225cb. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 61 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 49 z 200728.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/140/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L61 - 29 z 200728.2.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Islandii w sprawie preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L61 - 28 z 200728.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L61 - 24 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do informacji finansowych, jakie muszą zawierać prospekty emisyjne emitentów o złożonej historii finansowej lub tych, którzy poczynili znaczące zobowiązania finansowe (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L61 - 21 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L61 - 19 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. dostosowujące, w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L61 - 17 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L61 - 15 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L61 - 10 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 5 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L61 - 3 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 958/2006 i (WE) nr 38/2007 w celu zniesienia refundacji wywozowych dla niektórych miejsc przeznaczenia

 • Dz. U. L61 - 1 z 200728.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.