Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS (dimrówczanu potasu) jako dodatku do pasz (1)

Data ogłoszenia:2007-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 1

Strona 1 z 2
1.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS (dimrówczanu potasu) jako dodatku do pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2).

(5)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje zezwolenie na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz podstawy uzasadnienia oraz procedury wydawania takich zezwoleń. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu określonego w załączniku. Do wniosku załączono szczegółowe dane oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tegoż rozporządzenia. Wniosek dotyczy dopuszczenia preparatu dimrówczanu potasu (Formi LHS) jako dodatku do pasz dla prosiąt odstawionych od maciory i tuczników, celem sklasyfikowania go wśród dodatków, w kategorii „dodatki zootechniczne”. Metoda analizy zawarta we wniosku o zezwolenie zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 dotyczy określania substancji czynnej dodatku paszowego w paszy. Dlatego też metody analizy, o której mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, nie należy uważać za wspólnotową metodę analizy w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz

(6)

(2)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w swej ocenie z dnia 14 lutego 2006 r. (3) stwierdził, że bezpieczeństwo tego dodatku dla konsumenta, użytkownika i środowiska zostało już ustalone i nie ulegnie zmianie w wyniku nowego zaproponowanego zastosowania. Ponadto uznał on, iż stosowanie preparatu nie wywiera niekorzystnego wpływu na tę kategorię zwierząt i że stosowanie wspomnianego preparatu może poprawić parametry zootechniczne (przeciętny wzrost a dzienne pobranie, przyrost masy ciała w stosunku do paszy) prosiąt odstawionych od maciory i tuczników. Stwierdza on, że program monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu przedstawiony przez wnioskodawcę jest właściwy. Urząd w swojej opinii zaleca podjęcie odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo użytkownika. W opinii tej poddaje się również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne powołane rozporządzeniem (WE) nr 1831/ 2003. Ocena przedmiotowego preparatu pokazuje, że warunki wydania zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy dopuścić stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie nowego dopuszczenia na dziesięć lat dodatku paszowego, stałego dopuszczenia

(3)

(4)

(7)

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (3) Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności produktu „Formi LHS” stosowanego jako dodatku paszowego dla prosiąt odstawionych od maciory i tuczników zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. Przyjęta dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik EFSA (2006) 325, str. 1–16.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 38 z 20071.3.2007

  Sprostowanie do zmian do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji (Dz. U. L 298 z 15.11.2005)

 • Dz. U. L63 - 26 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/11/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, tiaclopridu, imazosulfuronu, metoksyfenozydu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronu (1)

 • Dz. U. L63 - 24 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/10/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 92/119/EWG w odniesieniu do środków podejmowanych na obszarze strefy ochronnej w przypadku wybuchu choroby pęcherzykowej świń (1)

 • Dz. U. L63 - 17 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/9/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu (1)

 • Dz. U. L63 - 9 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/8/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosfamidonu i mewinfosu (1)

 • Dz. U. L63 - 6 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L63 - 4 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.