Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/9/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu (1)

Data ogłoszenia:2007-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 17

Strona 1 z 3
1.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWA KOMISJI 2007/9/WE z dnia 20 lutego 2007 r.

L 63/17

zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

ponownie zbadane i ocenione zgodnie ze wspólnotowymi procedurami i praktykami, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (2). Na tej podstawie należy ustalić nowe NDP gwarantujące, że nie występuje niedopuszczalne narażenie konsumentów.

(5)

W przypadku zbóż i produktów pochodzenia roślinnego, w tym owoców i warzyw, poziomy pozostałości odzwierciedlają użycie minimalnych ilości pestycydów niezbędnych do osiągnięcia skutecznej ochrony roślin, stosowanych w taki sposób, aby ilości pozostałości były jak najmniejsze z praktycznego i toksykologicznego punktu widzenia, uwzględniając w szczególności ochronę środowiska naturalnego i przewidywane spożycie przez konsumentów. Wspólnotowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) stanowią górne granice ilości takich pozostałości, które mogą znajdować się w środkach spożywczych, przy przestrzeganiu dobrych praktyk rolniczych. NDP dla pestycydów są poddawane kontroli i zmieniane celem uwzględnienia nowych informacji i danych. NDP są ustalane na poziomie dolnej granicy oznaczalności, w przypadku gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni lub gdy nie występują dopuszczone przypadki stosowania, lub gdy stosowanie dopuszczone przez państwa członkowskie nie zostało poparte niezbędnymi danymi, lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, bądź na ich powierzchni, nie zostało poparte niezbędnymi danymi. Jedno z państw członkowskich powiadomiło Komisję o zamiarze dokonania przeglądu krajowych NDP zgodnie z art. 8 dyrektywy 90/642/EWG z uwagi na niepokój związany ze spożyciem przez konsumentów. Propozycje dokonania przeglądu wspólnotowych NDP zostały przedłożone Komisji. Długotrwałe i krótkotrwałe narażenie konsumentów na działanie pestycydów wymienionych w niniejszej dyrektywie za pośrednictwem produktów spożywczych zostało

We właściwych przypadkach poważne narażenie konsumentów na działanie wymienionych pestycydów za pośrednictwem każdego z produktów spożywczych, które mogą zawierać ich pozostałości, zostało ocenione zgodnie ze wspólnotowymi procedurami i praktykami, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Stwierdzono, że obecność pozostałości pestycydów na poziomie lub poniżej nowych NDP nie spowoduje ostrych skutków toksycznych. Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu zostały przeprowadzone konsultacje z partnerami handlowymi Wspólnoty na temat nowych NDP, a ich uwagi w tej sprawie zostały uwzględnione. Na wniosek Komisji EFSA (3) wydał opinię na temat zagrożenia związanego z NDP ustalonymi w niniejszej dyrektywie dla aldikarbu. W związku z powyższym załączniki do dyrektywy 90/642/ EWG powinny zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

(7)

(8) (2)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W części A załącznika II do dyrektywy 90/642/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 38 z 20071.3.2007

  Sprostowanie do zmian do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji (Dz. U. L 298 z 15.11.2005)

 • Dz. U. L63 - 26 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/11/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, tiaclopridu, imazosulfuronu, metoksyfenozydu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronu (1)

 • Dz. U. L63 - 24 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/10/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 92/119/EWG w odniesieniu do środków podejmowanych na obszarze strefy ochronnej w przypadku wybuchu choroby pęcherzykowej świń (1)

 • Dz. U. L63 - 9 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/8/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosfamidonu i mewinfosu (1)

 • Dz. U. L63 - 6 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L63 - 4 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L63 - 1 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS (dimrówczanu potasu) jako dodatku do pasz (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.