Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 24

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/10/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 92/119/EWG w odniesieniu do środków podejmowanych na obszarze strefy ochronnej w przypadku wybuchu choroby pęcherzykowej świń (1)

Data ogłoszenia:2007-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 24

Strona 1 z 2
L 63/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWA KOMISJI 2007/10/WE z dnia 21 lutego 2007 r.

1.3.2007

zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 92/119/EWG w odniesieniu do środków podejmowanych na obszarze strefy ochronnej w przypadku wybuchu choroby pęcherzykowej świń

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (1), w szczególności jej art. 24 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Przewidziany w niniejszej dyrektywie inny znak identyfikacyjny musi się wyraźnie odróżniać od pozostałych znaków identyfikacyjnych mających zastosowanie do mięsa wieprzowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (5) lub rozporządzeniem Komisji WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającym środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/ 2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/ 2004 (6). W odróżnieniu do przepisów ogólnych art. 13 dyrektywy 92/119/EWG, przepisy szczegółowe dotyczące choroby pęcherzykowej świń określone w załączniku II do tej dyrektywy nie zezwalają na usunięcie zwierząt z gospodarstwa w strefie ochronnej w przypadku utrzymania w mocy zakazów z powodu występowania dalszych przypadków choroby. Należy zatem przewidzieć takie odstępstwo dla gospodarstw, w których przechowywanie zwierząt przez okres dłuższy niż 30 dni stanowiłoby problem. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Dyrektywa 92/119/EWG ustanawia środki zwalczania niektórych chorób zwierząt. W załączniku II do tej dyrektywy ustanowione zostały przepisy szczególne dotyczące choroby pęcherzykowej świń. Ze względu na fakt uchylenia z dniem 1 stycznia 2006 r. dyrektyw Rady 72/461/EWG (3) i 80/215/EWG (4), odesłania do tych dyrektyw zawarte w dyrektywie 92/119/EWG należy zastąpić odesłaniami do załączników II i III do dyrektywy 2002/99/WE. Jeżeli pozwala na to sytuacja zdrowotna dotycząca choroby pęcherzykowej świń, należy przewidzieć szczególne rozwiązanie w odniesieniu do znakowania mięsa i jego późniejszego wykorzystania oraz przeznaczenia produktów przetworzonych, pod warunkiem że stopień ochrony przed chorobą pęcherzykową świń nie zostanie naruszony przez handel wewnątrzwspólnotowy lub międzynarodowy. Niektóre państwa członkowskie poinformowały Komisję, że znak identyfikacyjny, o którym mowa w załączniku II do dyrektywy 2002/99/WE, jest w niewielkim stopniu akceptowany przez podmioty i klientów w sektorze. W związku z tym należy przewidzieć inny znak identyfikacyjny, o którego stosowaniu mogą podjąć decyzję państwa członkowskie. Dla celów kontroli ważne jest jednak, by państwa członkowskie poinformowały Komisję z wyprzedzeniem, jeżeli zdecydują się na stosowanie innego znaku identyfikacyjnego w przypadku wybuchu choroby pęcherzykowej świń.

(2)

(7)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W sekcji 7 załącznika II do dyrektywy 92/119/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany: a) litera g) otrzymuje brzmienie: „g) mięso świń określone w lit. f) ppkt i): (i) mięso nie wchodzi do wewnątrzwspólnotowego lub międzynarodowego obrotu handlowego i widnieje na nim znak jakości zdrowotnej dla mięsa świeżego przewidziany w załączniku II do dyrektywy 2002/ 99/WE (*),

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 38 z 20071.3.2007

  Sprostowanie do zmian do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji (Dz. U. L 298 z 15.11.2005)

 • Dz. U. L63 - 26 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/11/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, tiaclopridu, imazosulfuronu, metoksyfenozydu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronu (1)

 • Dz. U. L63 - 17 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/9/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu (1)

 • Dz. U. L63 - 9 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/8/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosfamidonu i mewinfosu (1)

 • Dz. U. L63 - 6 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L63 - 4 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L63 - 1 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS (dimrówczanu potasu) jako dodatku do pasz (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.