Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 38

Tytuł:

Sprostowanie do zmian do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji (Dz. U. L 298 z 15.11.2005)

Data ogłoszenia:2007-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 38

Strona 1 z 2
L 63/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2007

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do zmian do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 298 z dnia 15 listopada 2005 r.)

Punkt 14 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 7

POMOC W ZAKRESIE KOSZTÓW POSTĘPOWANIA

Artykuł 94 (4)

§ 1 W celu zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla potrzeb postępowań przed Sądem przyznawana jest pomoc w zakresie kosztów postępowania, zgodnie z określonymi poniżej zasadami. Pomoc w zakresie kosztów postępowania obejmuje, w całości lub w części, koszty związane z doradztwem i reprezentowaniem przed Sądem. Koszty te pokrywa kasa Sądu. § 2 Każda osoba fizyczna, która ze względu na swoją sytuację materialną nie jest w stanie w całości lub w części ponieść kosztów, o których mowa w § 1, jest uprawniona do uzyskania pomocy w zakresie kosztów postępowania. Sytuację materialną ocenia się w oparciu o czynniki obiektywne, takie jak dochody, posiadany majątek i sytuacja rodzinna. § 3 Pomocy w zakresie kosztów postępowania nie przyznaje się, jeżeli czynności, dla których wnosi się o jej przyznanie, są oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne. Artykuł 95 § 1 Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania może zostać złożony przed lub po wniesieniu skargi. Wniosek nie jest objęty przymusem adwokackim. § 2 Do wniosku o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania należy załączyć wszelkie informacje i dokumenty pozwalające ocenić sytuację materialną wnioskodawcy, w szczególności zaświadczenie wydane przez właściwy krajowy organ, potwierdzające jego sytuację materialną. Jeżeli wniosek składany jest przed wniesieniem skargi, we wniosku należy zwięźle przedstawić przedmiot skargi, stan faktyczny sprawy i argumentację powoływaną na poparcie skargi. Do wniosku należy załączyć dokumenty dowodzące powołanych w nim twierdzeń. § 3 Sąd może ustalić, zgodnie z art. 150, że wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania muszą być składane na formularzu.


Artykuł 96

§ 1 Przed podjęciem decyzji w przedmiocie przyznania pomocy w zakresie kosztów postępowania Sąd wzywa stronę przeciwną do przedstawienia uwag na piśmie, chyba że z przedstawionych już informacji wynika, że warunki ustanowione w art. 94 § 2 nie są spełnione lub że warunki ustanowione w art. 94 § 3 są spełnione. § 2 Decyzja w przedmiocie przyznania pomocy w zakresie kosztów postępowania jest podejmowana przez prezesa w formie postanowienia. Prezes może przekazać tę kwestię Sądowi. Postanowienie o odmowie przyznania pomocy w zakresie kosztów postępowania musi zawierać uzasadnienie. § 3 W postanowieniu o przyznaniu pomocy w zakresie kosztów postępowania wyznacza się adwokata lub radcę prawnego, który będzie reprezentował zainteresowanego. Jeżeli zainteresowany nie dokona wyboru adwokata lub radcy prawnego lub jeżeli Sąd uzna, że jego wybór jest nie do przyjęcia, sekretarz wysyła postanowienie o przyznaniu pomocy w zakresie kosztów postępowania i kopię wniosku o jej przyznanie do właściwego organu zainteresowanego państwa, o którym mowa w załączniku II do regulaminu dodatkowego do regulaminu Trybunału Sprawiedliwości. Adwokata lub radcę prawnego, który będzie reprezentował zainteresowanego, wyznacza się z uwzględnieniem sugestii przekazanych przez ten organ.

1.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/39

Postanowienie dotyczące przyznania pomocy w zakresie kosztów postępowania może określać kwotę, która zostanie wypłacona adwokatowi lub radcy prawnemu wyznaczonemu do reprezentowania zainteresowanego, albo określać górną granicę, której, co do zasady, koszty i wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego nie mogą przekroczyć. Postanowienie to może przewidywać udział zainteresowanego w kosztach, o których mowa w art. 94 § 1, z uwzględnieniem jego sytuacji materialnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 26 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/11/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, tiaclopridu, imazosulfuronu, metoksyfenozydu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronu (1)

 • Dz. U. L63 - 24 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/10/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 92/119/EWG w odniesieniu do środków podejmowanych na obszarze strefy ochronnej w przypadku wybuchu choroby pęcherzykowej świń (1)

 • Dz. U. L63 - 17 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/9/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu (1)

 • Dz. U. L63 - 9 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/8/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosfamidonu i mewinfosu (1)

 • Dz. U. L63 - 6 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L63 - 4 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L63 - 1 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS (dimrówczanu potasu) jako dodatku do pasz (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.