Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2007-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 4

L 63/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 185/2007 z dnia 20 lutego 2007 r.

1.3.2007

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,


(6)

Na podstawie wspomnianej opinii EFSA przyjęto rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika (4).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Uwzględniając ścisły charakter tych przepisów, wprowadzono środki przejściowe.

(7)

Środki przejściowe ustanowione w rozporządzeniach (WE) nr 809/2003 i (WE) nr 810/2003 nie nakładają na zainteresowane podmioty ograniczeń dotyczących korzystania z procedury wprowadzonej rozporządzeniem (WE) nr 208/2006.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2003 z dnia 12 maja 2003 r. dotyczące środków przejściowych w ramach rozporządzenia (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do standardów przetwarzania materiału kategorii 3 i nawozu naturalnego stosowanych w kompostowniach (2) przewiduje pewne środki przejściowe, aby dać przemysłowi czas na dostosowanie i opracowanie alternatywnych norm przetwarzania materiałów kategorii 3 i nawozu naturalnego stosowanych w kompostowniach do dnia 31 grudnia 2006 r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2003 z dnia 12 maja 2003 r. dotyczące środków przejściowych zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do standardów przetwarzania materiału kategorii 3 i nawozu naturalnego stosowanych w zakładach wytwarzających biogaz (3) przewiduje pewne środki przejściowe, aby dać przemysłowi czas na dostosowanie i opracowanie alternatywnych norm przetwarzania materiałów kategorii 3 i nawozu naturalnego stosowanych w zakładach wytwarzających biogaz do dnia 31 grudnia 2006 r. W dniu 7 września 2005 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię w sprawie bezpieczeństwa i biologicznych zagrożeń norm przetwarzania w wytwórniach biogazu i kompostowniach produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

W przypadku pozytywnego wyniku walidacji właściwe ograny państw członkowskich mogą obecnie zatwierdzać alternatywne normy przetwarzania. Państwa członkowskie potrzebują jednak więcej czasu na zakończenie procedur walidacji.

(8)

(3)

Ponadto w niektórych regionach UE procesy fermentacji mezofilnej są powszechnie wykorzystywane. Wspomniana powyżej opinia EFSA nie uwzględnia w szczególności tych procesów, jednak mogą one nie spełniać wszystkich wymagań ustanowionych w celu walidacji alternatywnych norm przetwarzania. Dlatego też Komisja zwróciła się do EFSA z pytaniem o poradę w sprawie bezpieczeństwa procesu fermentacji mezofilnej. EFSA ocenia obecnie możliwe zagrożenia związane z tym procesem.

(9)

(4)

W oczekiwaniu na poradę EFSA oraz aby dać państwom członkowskim więcej czasu na walidację alternatywnych procesów, środki przejściowe przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 809/2003 i (WE) nr 810/2003 należy przedłużyć o kolejny okres, w celu umożliwienia państwom członkowskim udzielania podmiotom zezwoleń na dalsze stosowanie krajowych przepisów dotyczących norm przetwarzania dla materiałów kategorii 3 i nawozu naturalnego, wykorzystywanych w wytwórniach biogazu i kompostowniach.

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2007/2006 (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 98). (2) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 209/2006 (Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 32). (3) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 209/2006.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE)

nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003.

(4) Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 25.

1.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

L 63/5

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są

zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 810/ 2003 datę „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2008 r.”.

Artykuł 1 W art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 809/ 2003 datę „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2008 r.”.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2007 r. W imieniu Komisji Markos KYPRIANOU Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 63 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 38 z 20071.3.2007

  Sprostowanie do zmian do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji (Dz. U. L 298 z 15.11.2005)

 • Dz. U. L63 - 26 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/11/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, tiaclopridu, imazosulfuronu, metoksyfenozydu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronu (1)

 • Dz. U. L63 - 24 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/10/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 92/119/EWG w odniesieniu do środków podejmowanych na obszarze strefy ochronnej w przypadku wybuchu choroby pęcherzykowej świń (1)

 • Dz. U. L63 - 17 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/9/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu (1)

 • Dz. U. L63 - 9 z 20071.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/8/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosfamidonu i mewinfosu (1)

 • Dz. U. L63 - 6 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L63 - 1 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS (dimrówczanu potasu) jako dodatku do pasz (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.