Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

Data ogłoszenia:2007-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 11

a) całościowego programu prac, podzielonego na okresy trwające trzydzieści sześć miesięcy;

4. Szczegółowe przepisy wykonawcze pozwalające Komisji wypełnić jej zobowiązania zgodnie z art. 274 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską są określane w umowie pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem a Komisją.

b) rocznych programów prac, przyjmowanych co roku i opisujących działania wspólnego przedsięwzięcia w tym okresie oraz ich harmonogram i koszty.

Artykuł 15 Wykonanie i kontrola budżetu 1. Rok budżetowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.


2. Sprawozdanie roczne opisuje postęp w realizacji projektu SESAR, szczególnie w odniesieniu do harmonogramu, kosztów i wyników tego projektu.

2. Przed dniem 31 marca każdego roku dyrektor wykonawczy przekazuje członkom szacunkowe koszty projektu SESAR zatwierdzone przez zarząd.

Artykuł 17 Ochrona interesów finansowych Wspólnoty 1. Komisja ma prawo czuwać nad ochroną interesów finansowych Wspólnoty poprzez przeprowadzanie skutecznych kontroli. Jeżeli Komisja stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, ma ona prawo obniżyć lub zawiesić wszelkie następne płatności na rzecz wspólnego przedsięwzięcia.

Szacunkowe koszty projektu obejmują przewidywaną wysokość wydatków rocznych na następne dwa lata. W tej kalkulacji przychody i wydatki oszacowane w odniesieniu do pierwszego z dwóch lat budżetowych (wstępny projekt budżetu) opracowuje się tak szczegółowo, jak tego wymaga wewnętrzna procedura budżetowa każdego członka mająca zastosowanie do funduszy wniesionych przez niego na rzecz wspólnego przedsięwzięcia. Dyrektor wykonawczy dostarcza członkom wszelkich dodatkowych informacji, jakich potrzebują dla celów tej procedury.

2. Kwota, o jaką płatności zostały obniżone lub w jakiej zostały zawieszone zgodnie z ust. 1, jest równa kwocie, na jaką opiewają stwierdzone przez Komisję nieprawidłowości.

3. Członkowie niezwłocznie przekazują dyrektorowi wykonawczemu swoje uwagi o szacunkowych kosztach projektu, w szczególności o przychodach i wydatkach szacowanych w odniesieniu do następnego roku.

Artykuł 18 Prawa własności Wspólne przedsięwzięcie jest właścicielem wszystkich dóbr materialnych i niematerialnych, które zostały przez nie wytworzone lub zostały mu przekazane z myślą o fazie opracowywania w projekcie SESAR zgodnie z umowami, o których mowa w art. 1 ust. 3 i w art. 9, zawartymi przez wspólne przedsięwzięcie. Wspólne przedsięwzięcie może przyznać prawa dostępu do wiedzy, która jest wynikiem realizacji projektu, w szczególności swoim członkom oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej lub organizacji Eurocontrol do ich własnych celów niekomercyjnych.

4. Na podstawie zatwierdzonych szacunkowych kosztów projektu dyrektor wykonawczy przygotowuje projekt budżetu na następny rok, uwzględniając uwagi członków, i przedstawia go zarządowi do przyjęcia przed dniem 30 września.

(1) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.

2.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/11

Artykuł 19 Przejrzystość i obieg dokumentów Zarząd przyjmuje przepisy dotyczące obiegu dokumentów, które godzą wymogi bezpieczeństwa i tajemnicy handlowej z wymogiem zapewnienia dostępu publicznego do tych dokumentów. W przepisach tych należy w stosownych sytuacjach uwzględnić zasady oraz ograniczenia określone w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1). Artykuł 20 Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym 1. W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych działań niezgodnych z prawem zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (2). 2. Wspólne przedsięwzięcie przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 44 z 20072.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/147/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. uchylające wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

 • Dz. U. L64 - 37 z 20072.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do warunków zwolnienia z zakazu opuszczania dotyczącego handlu wewnątrzwspólnotowego oraz w odniesieniu do wyznaczenia stref zamkniętych w Bułgarii, Francji, Niemczech i Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 597) (1)

 • Dz. U. L64 - 35 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

 • Dz. U. L64 - 30 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. L64 - 29 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2007 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L64 - 26 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L64 - 25 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące wsparcia restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2006/2007

 • Dz. U. L64 - 23 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1216/2003 w zakresie rodzajów działalności gospodarczej objętych wskaźnikiem kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L64 - 20 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L64 - 18 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L64 - 14 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L64 - 12 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.