Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

Data ogłoszenia:2007-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 11

b) organizuje działalność wspólnego przedsięwzięcia oraz sprawuje nad nią kierownictwo i nadzór;

c) przedstawia zarządowi swoje propozycje dotyczące struktury organizacyjnej;

d) sporządza i systematycznie uaktualnia całościowy i roczny program prac wspólnego przedsięwzięcia – w tym także kalkulację kosztów programu – i przedstawia je zarządowi;

e) sporządza zgodnie z regulaminem finansowym projekt budżetu rocznego, w tym także plan zatrudnienia, i przedkłada go zarządowi;


f) czuwa nad przestrzeganiem zobowiązań wspólnego przedsięwzięcia, które wynikają z zawartych przez nie kontraktów i umów;

iii) proponowanie – po konsultacji z zainteresowanymi stronami, o których mowa w art. 1 ust. 5 niniejszego rozporządzenia – ewentualnych zmian centralnego planu ATM; iv) uaktualnianie wskaźników ujednolicenia systemów (europejski plan ujednolicenia systemów i wdrażania, lokalny plan ujednolicenia systemów i wdrażania); v) utrzymywanie kontaktu Lotnictwa Cywilnego. z Organizacją Międzynarodowego

g) czuwa nad tym, by działalność wspólnego przedsięwzięcia prowadzona była w warunkach pełnej niezależności i by nie zakłócały jej konflikty interesów;

h) sporządza i przedstawia zarządowi roczne sprawozdanie dotyczące postępów w realizacji projektu SESAR i jego kondycji finansowej, a także wszelkie inne sprawozdania wymagane przez zarząd;

2.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/9

3. Wszystkie umowy z członkami zawierają odpowiednie postanowienia zapobiegające wystąpieniu ewentualnych konfliktów interesu w okresie, gdy członkowie wykonują swoje zadania wynikające z tych umów.

4. Przedstawiciele członków wspólnego przedsięwzięcia nie biorą udziału w obradach wspólnego przedsięwzięcia, które dotyczą negocjacji w sprawie zawierania ich własnych umów, o których mowa w ust. 1; nie przysługuje im dostęp do dokumentacji z tych obrad.

3. Członkowie, o których mowa w art. 1 ust. 2 tiret drugie, zobowiązują się wnieść początkowy wkład o wartości co najmniej 10 mln EUR w okresie roku od daty, z którą ich przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia zostało zaakceptowane. Dla członków, którzy przystąpią do wspólnego przedsięwzięcia w ciągu 12 miesięcy od daty jego utworzenia, wspomniana wartość wkładu zostaje zmniejszona do 5 mln EUR.

Artykuł 10 Zamówienia zewnętrzne 1. Niezależnie od art. 9, wspólne przedsięwzięcie może udzielać przedsiębiorstwom lub konsorcjom przedsiębiorstw zamówień na świadczenie usług lub dostaw, w szczególności w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 5 niniejszego rozporządzenia.

W przypadku przedsiębiorstw przystępujących indywidualnie lub grupowo, które można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (1), wspomniana wartość wkładu zostaje zmniejszona do 250 000 EUR, bez względu na to, kiedy zostały one członkami wspólnego przedsięwzięcia. Nowym członkom można stworzyć możliwość wpłaty wkładu początkowego w kilku ratach rozłożonych na okres, który należy uzgodnić i określić w zawartych z nimi umowach, o których mowa w art. 1 ust. 3.

2. Wspólne przedsięwzięcie zapewnia, by umowy, o których mowa w ust. 1, przewidywały prawo do przeprowadzania przez Komisję – w imieniu wspólnego przedsięwzięcia – kontroli zapewniających ochronę interesów finansowych Wspólnoty.

4. Zarząd określa wartość środków, które każdy członek musi udostępnić, w stosunku do wkładu, które dany członek zobowiązał się wnieść; zarząd ustala również termin wniesienia przez członków ich wkładów.

3. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierają wszystkie odpowiednie postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 18, i odpowiednie klauzule dotyczące kar. Aby uniknąć jakiegokolwiek konfliktu interesów, członkowie uczestniczący w określaniu prac będących przedmiotem przetargu – w tym pracownicy oddelegowani na mocy art. 8 ust. 4 – nie mogą brać udziału w realizacji tych prac.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 44 z 20072.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/147/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. uchylające wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

 • Dz. U. L64 - 37 z 20072.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do warunków zwolnienia z zakazu opuszczania dotyczącego handlu wewnątrzwspólnotowego oraz w odniesieniu do wyznaczenia stref zamkniętych w Bułgarii, Francji, Niemczech i Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 597) (1)

 • Dz. U. L64 - 35 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

 • Dz. U. L64 - 30 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. L64 - 29 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2007 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L64 - 26 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L64 - 25 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące wsparcia restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2006/2007

 • Dz. U. L64 - 23 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1216/2003 w zakresie rodzajów działalności gospodarczej objętych wskaźnikiem kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L64 - 20 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L64 - 18 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L64 - 14 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L64 - 12 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.