Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

Data ogłoszenia:2007-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 11

5. Poza sytuacjami, o których mowa w ust. 2, możliwe jest również wnoszenie wkładów niepieniężnych. Wkłady te oceniane są po kątem ich wartości i przydatności do wykonania zadań wspólnego przedsięwzięcia i są one określone w umowie, o której mowa w art. 1 ust. 3.

6. Każdy członek wspólnego przedsięwzięcia, który nie wykona swoich zobowiązań dotyczących wkładów niepieniężnych lub nie przekaże w przewidzianym terminie należnej kwoty, zostaje pozbawiony prawa głosu w zarządzie na okres sześciu miesięcy od upływu powyższego terminu do czasu wypełnienia swoich zobowiązań. Po upływie sześciu miesięcy, jeżeli jego zobowiązania nadal nie zostały wykonane, zostaje on pozbawiony członkostwa w przedsięwzięciu.


Artykuł 11 Grupy robocze 1. Aby wykonywać zadania, o których mowa w art. 1 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, wspólne przedsięwzięcie może powołać ograniczoną liczbę grup roboczych do wykonywania działań, które nie są wykonywane gdzie indziej. Grupy te korzystają z fachowej wiedzy specjalistów i pracują z zachowaniem zasad przejrzystości. Artykuł 13 Przychody 1. Wszystkie przychody wspólnego przedsięwzięcia przeznaczane są na realizację zadań określonych w art. 1 ust. 5 niniejszego rozporządzenia. Z zastrzeżeniem art. 25, nie dokonuje się żadnych wypłat na rzecz członków wspólnego przedsięwzięcia poprzez podział ewentualnej nadwyżki przychodów nad wydatkami.

2. Eksperci uczestniczący w pracach grup roboczych nie są pracownikami wspólnego przedsięwzięcia. 2. Niezależnie od przepisów mających zastosowanie do wkładu wniesionego przez Wspólnotę, ewentualne odsetki, których źródłem są wkłady wniesione przez członków wspólnego przedsięwzięcia, uznawane są za przychody wspólnego przedsięwzięcia.

3. Grupom roboczym przewodniczy przedstawiciel wspólnego przedsięwzięcia.

Artykuł 12 Przepisy finansowe 1. Przychody wspólnego przedsięwzięcia pochodzą ze źródeł określonych w art. 4 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14 Regulamin finansowy 1. Zarząd przyjmuje regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia.

2. Aby wspólne przedsięwzięcie rozpoczęło działalność, członkowie założyciele wnoszą początkowy wkład o wartości co najmniej 10 mln EUR w ciągu roku od daty utworzenia wspólnego przedsięwzięcia.

2. Regulamin finansowy ma zapewnić oszczędne i racjonalne zarządzanie finansami wspólnego przedsięwzięcia.

(1) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36.

L 64/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2007

3. Regulamin finansowy odpowiada ogólnym zasadom określonym w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), a w szczególności zawiera podstawowe przepisy dotyczące:

5. W ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu każdego roku budżetowego dyrektor wykonawczy przedstawia Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich roczne sprawozdanie finansowe i bilans za miniony rok. Trybunał Obrachunkowy przeprowadza na miejscu kontrolę na podstawie dokumentów.

a) przedstawiania i struktury szacunkowych kosztów projektu SESAR i rocznego budżetu;

6. Dyrektor wykonawczy przedstawia zarządowi roczne sprawozdanie finansowe i bilans wraz ze sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego do zatwierdzenia większością 75 % oddanych głosów. Dyrektor wykonawczy jest uprawniony, a na wniosek zarządu – zobowiązany do opatrzenia sprawozdania komentarzem.

b) wykonania budżetu rocznego i wewnętrznej kontroli finansowej; 7. Trybunał Obrachunkowy przekazuje członkom wspólnego przedsięwzięcia. swoje sprawozdanie

c) sposobu wnoszenia wkładów przez członków wspólnego przedsięwzięcia;

Artykuł 16 d) prowadzenia i przedstawiania rachunków i spisów inwentaryzacyjnych, jak również sporządzania i przedstawiania bilansu rocznego; e) procedur przetargowych – opartych na zasadzie równego traktowania państw członków wspólnego przedsięwzięcia oraz odwołujących się do wspólnotowego charakteru projektu – zawierania umów i udzielania zamówień w imieniu wspólnego przedsięwzięcia oraz warunków tych umów i zamówień. Program prac i sprawozdania 1. Wspólne przedsięwzięcie sporządza swój program prac, oparty na zasadzie racjonalnego zarządzania i odpowiedzialności, w którym jasno wyznacza cele ostateczne i pośrednie. Program prac składa się z:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 44 z 20072.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/147/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. uchylające wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

 • Dz. U. L64 - 37 z 20072.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do warunków zwolnienia z zakazu opuszczania dotyczącego handlu wewnątrzwspólnotowego oraz w odniesieniu do wyznaczenia stref zamkniętych w Bułgarii, Francji, Niemczech i Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 597) (1)

 • Dz. U. L64 - 35 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

 • Dz. U. L64 - 30 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. L64 - 29 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2007 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L64 - 26 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L64 - 25 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące wsparcia restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2006/2007

 • Dz. U. L64 - 23 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1216/2003 w zakresie rodzajów działalności gospodarczej objętych wskaźnikiem kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L64 - 20 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L64 - 18 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L64 - 14 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L64 - 12 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.