Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 65 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2007 r. uchylająca decyzję 2006/694/WE zakazującą wprowadzania do obrotu sera twarogowego produkowanego w zakładzie mleczarskim w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 639) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 65 POZ 10

L 65/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.3.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 marca 2007 r. uchylająca decyzję 2006/694/WE zakazującą wprowadzania do obrotu sera twarogowego produkowanego w zakładzie mleczarskim w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 639)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/148/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

stwa o swoich obawach wiążących się z zagrożeniem zdrowia ludzkiego wspomnianymi praktykami i kilkakrotnie omawiała z nimi zagadnienia techniczne związane ze swoją oceną tej sytuacji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. a),

Ze względu na powagę sytuacji i fakt niewypełnienia przez władze Zjednoczonego Królestwa ich obowiązków związanych z kontrolą oraz biorąc pod uwagę obecność przedmiotowego produktu na rynku wielu państw członkowskich, Komisja uznała, że zagrożenie nie może zostać w zadowalającym stopniu ograniczone, jeżeli nie zostaną podjęte środki mające zastosowanie w całej Wspólnocie, łącznie z zakazem wprowadzania na rynek przedmiotowych produktów.

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Podczas inspekcji przeprowadzonych w Zjednoczonym Królestwie przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) Komisji Europejskiej w 2006 r. kilkakrotnie wykazano, że surowe mleko niespełniające wymogów higieny zostało wprowadzone do obrotu i wysłane do zatwierdzonego zakładu sektora spożywczego wytwarzającego przetwory mleczne przeznaczone do spożycia przez ludzi. Od czasu pierwszej kontroli na miejscu Komisja wielokrotnie powiadamiała władze Zjednoczonego Króle-

W związku z powyższym w dniu 13 października 2006 r. przyjęta została decyzja Komisji 2006/694/WE (2) mająca na celu przeciwdziałanie bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu dla zdrowia ludzi, wywołanemu przez obecność na rynku produktów pochodzących z zakładu mleczarskiego Bowland Dairy Products Limited, mającego siedzibę w Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA (dalej zwanego „zakładem Bowland”).

(4)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3).

Przewidziano, że środki określone w tej decyzji zostaną poddane ponownej analizie, jak tylko pojawią się nowe informacje wskazujące, że zagrożenie dla zdrowia ludzkiego nie istnieje, zwłaszcza w świetle środków podjętych przez władze Zjednoczonego Królestwa.

(2) Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 59.

3.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/11

(5)

W pismach z dnia 25 i 30 stycznia 2007 r. władze Zjednoczonego Królestwa przedstawiły Komisji wystarczające dowody na to, iż wszystkie produkty niespełniające wymogów zostały usunięte zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), a zakład Bowland został opróżniony, oczyszczony i zdezynfekowany. Ponadto władze Zjednoczonego Królestwa zobowiązały się zagwarantować, by wszelka produkcja w zakładzie Bowland spełniała w przyszłości normy ustanowione w prawodawstwie wspólnotowym. Komisja otrzymała również gwarancję ze strony innych państw członkowskich, że ser twarogowy wyprodukowany w zakładzie Bowland i w dalszym ciągu składowany na ich terytorium został usunięty zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym. Należy zatem uchylić decyzję 2006/694/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Decyzja 2006/694/WE niniejszym traci moc.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(6)

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 marca 2007 r.

(7) (8)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2007/2006 (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 98).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 65 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 12 z 20073.3.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 64 z 2.3.2007)

 • Dz. U. L65 - 9 z 20073.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 3 marca 2007 r.

 • Dz. U. L65 - 8 z 20073.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 58. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L65 - 7 z 20073.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 26. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L65 - 5 z 20073.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 26. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L65 - 3 z 20073.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 229/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 26. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L65 - 1 z 20073.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.